Κατά την ιδιωτική περιήγηση δεν είναι διαθέσιμη η δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών.

Τελευταία επικαιροποίηση, 26 Φεβρουάριος 2018

Πολιτική ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων

H Jeunesse έχει υιοθετήσει τη συγκεκριμένη (" Πολιτική ") ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») με στόχο να θεσπίσει και να διατηρεί ένα επαρκές επίπεδο προστασίας του απορρήτου των Προσωπικών Δεδομένων. Η εν λόγω Πολιτική ισχύει για τη διαδικασία επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει η Jeunesse από Πελάτες οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελβετία.

Η Jeunesse συμμορφώνεται προς το Πλαίσιο ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων και το Πλαίσιο ασπίδας προστασίας Ελβετίας-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων. Τα πλαίσια αυτά έχουν εκπονηθεί από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (US Department of Commerce) και αφορούν τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών από Ιδιώτες Πελάτες στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελβετία. Η Jeunesse έχει πιστοποιήσει ότι τηρεί πιστά τις Αρχές της ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων όσον αφορά τη γνωστοποίηση, την παροχή δυνατοτήτων επιλογής, την υποχρέωση περαιτέρω διαβίβασης, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων και τον περιορισμό των σκοπών χρήσης τους, την πρόσβαση, τα δικαιώματα προσφυγής, την επιβολή του νόμου και τις ευθύνες για τα δεδομένα. Αν υπάρξει κάποια διένεξη μεταξύ των πολιτικών που εντάσσονται στη συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου και των αρχών του προγράμματος «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων», θα ισχύσουν οι εν λόγω αρχές. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» και να δείτε τη σελίδα της πιστοποίησής μας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο  https://www.privacyshield.gov.

Ο έλεγχος της συμμόρφωσης της Jeunesse προς το πρόγραμμα «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» ανήκει στη δικαιοδοσία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (Federal Trade Commission (FTC)).

Όλοι οι υπάλληλοι της Jeunesse που διαχειρίζονται Προσωπικά Δεδομένα από την Ευρώπη και την Ελβετία απαιτείται να συμμορφώνονται προς τις Αρχές που παρατίθενται στην Πολιτική.

Οι ορισμοί των όρων που αρχίζουν με κεφαλαία γράμματα παρατίθενται στην Ενότητα 14 της Πολιτικής.

I. Πεδίο εφαρμογής

Η συγκεκριμένη Πολιτική ισχύει για τη διαδικασία επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιδιωτών Πελατών τα οποία λαμβάνει η Jeunesse στις ΗΠΑ και αφορούν Ιδιώτες Πελάτες που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελβετία. Η Jeunesse παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η συγκεκριμένη Πολιτική δεν καλύπτει δεδομένα από τα οποία δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα μεμονωμένων ατόμων ούτε περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα. (Κατά τη χρήση ψευδωνύμων απαιτείται η αντικατάσταση ονομάτων ή άλλων αναγνωριστικών με υποκατάστατά τους οπότε δεν είναι εφικτή η εξακρίβωση της ταυτότητας μεμονωμένων ατόμων.)

II. Ευθύνες και διαχείριση

Jeunesse has designated its legal department to oversee its information security program, including its compliance with the EU and Swiss Privacy Shield program. The legal department shall review and approve any material changes to this program as necessary. Any questions, concerns, or comments regarding this Policy also may be directed to [email protected].

Η Jeunesse θα διατηρεί, θα παρακολουθεί, θα υποβάλλει σε δοκιμές και θα αναβαθμίζει τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα συστήματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών ώστε να συμβάλλει στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει. Το προσωπικό της Jeunesse θα εκπαιδευτεί, όπως ενδείκνυται κατά περίσταση, για την αποτελεσματική υλοποίηση της εν λόγω Πολιτικής. Σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Ενότητα 7 η οποία πραγματεύεται τα μέτρα που έχει πάρει η Jeunesse για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

III. Ανανέωση/Επαλήθευση

Η Jeunesse θα ανανεώνει τις πιστοποιήσεις της όσον αφορά το πρόγραμμα «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» και το πρόγραμμα «Ασπίδα προστασίας Ελβετίας-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» κάθε χρόνο, εκτός αν διαπιστώσει στην πορεία ότι δεν χρειάζεται πια πιστοποιήσεις αυτού του τύπου ή αν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαφορετικό μηχανισμό επάρκειας για το θέμα αυτό. 

Πριν την ανανέωση της πιστοποίησης, η Jeunesse θα ολοκληρώσει μια εσωτερική διαδικασία επαλήθευσης για να διασφαλίσει ότι όσα βεβαιώνει και ισχυρίζεται ως εταιρεία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τα Προσωπικά Δεδομένα Ιδιωτών Πελατών είναι ορθά και ότι έχει υλοποιήσει τις εν λόγω πρακτικές όπως πρέπει. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης η Jeunesse θα προβεί στις εξής ενέργειες:

 1. Ανασκόπηση της συγκεκριμένης Πολιτικής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» και της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας που έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω πολιτικές περιγράφουν ορθά τις πρακτικές που αφορούν τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων Ιδιωτών Πελατών∙ ;
 2. Διασφάλιση ότι η δημοσιευμένη πολιτική απορρήτου ενημερώνει τους Ιδιώτες Πελάτες για τη συμμετοχή της Jeunesse στα προγράμματα «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» και «Ασπίδα προστασίας Ελβετίας-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» και τους εξηγεί από πού μπορούν να πάρουν ένα αντίγραφο πρόσθετων πληροφοριών (π.χ. αντίγραφο της συγκεκριμένης Πολιτικής)∙ ;
 3. Διασφάλιση ότι η συγκεκριμένη Πολιτική συνεχίζει να συμμορφώνεται προς τις αρχές του προγράμματος «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων»∙ ;
 4. Επιβεβαίωση ότι οι Ιδιώτες Πελάτες είναι ενήμεροι για τη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων και τη διαδικασία επίλυσης οιασδήποτε διαφοράς (η Jeunesse μπορεί να τους ενημερώσει δημοσιεύοντας τις εν λόγω διαδικασίες στον ιστότοπό της ή συμπεριλαμβάνοντας αντίστοιχα άρθρα στη σύμβαση με κάθε Ιδιώτη Πελάτη ή και με τους δύο αυτούς τρόπους)∙ και
 5. Ανασκόπηση των διεργασιών και των διαδικασιών της Jeneusse ’s για την κατάρτιση των υπαλλήλων της όσον αφορά τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» και την ενδεδειγμένη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων Ιδιωτών Πελατών∙;

Η Jeunesse θα εκπονεί σε ετήσια βάση μια δήλωση για την εσωτερική διαδικασία επαλήθευσης. 

IV. Συλλογή και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η Jeunesse παρέχει ποικίλες λύσεις στους Ιδιώτες Πελάτες της που αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες της. Η Jeunesse συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα από Ιδιώτες Πελάτες όταν αγοράζουν τα προϊόντα της, γράφονται στον ιστότοπό μας, συνδέονται στον λογαριασμό τους, συμπληρώνουν ερωτηματολόγια ερευνών, ζητούν πληροφορίες ή επικοινωνούν μαζί μας με οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να ποικίλλουν και εξαρτώνται από τη διάδραση κάθε Ιδιώτη Πελάτη με τον ιστότοπό μας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που ζητά. Γενικά, η Jeunesse συλλέγει από τους Ιδιώτες Πελάτες της τα εξής Προσωπικά Δεδομένα: στοιχεία επικοινωνίας, στα οποία περιλαμβάνονται το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση τιμολόγησης, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός πιστωτικής κάρτας και η ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας του ατόμου λήξης ’s επικοινωνίας. Οι Ιδιώτες Πελάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, οι διανομείς έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω του διαδικτυακού μας γραφείου βοήθειας. Θα συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες τόσο οι Ιδιώτες Πελάτες όσο και οι διανομείς επιλέγουν να μας δώσουν μέσω των εν λόγω πυλών. 

Όταν οι Ιδιώτες Πελάτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας μέσω Ίντερνετ, θα συλλέγουμε τη διεύθυνση IP και τον τύπο του προγράμματος περιήγησής τους. Ενδέχεται να συσχετίσουμε τη διεύθυνση IP και τον τύπο του προγράμματος περιήγησης με κάποιον συγκεκριμένο πελάτη. Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα από άτομα που επικοινωνούν μαζί μας μέσω του ιστοτόπου μας για να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες. Στις περιπτώσεις αυτές, ίσως συλλέξουμε στοιχεία επικοινωνίας (τα οποία αναφέραμε προηγουμένως) και όσες άλλες πληροφορίες επιλέξει να μας δώσει κάθε άτομο μέσω του ιστοτόπου μας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από Ιδιώτες Πελάτες χρησιμοποιούνται για την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν από εμάς, τη διαχείριση συναλλαγών, τη δημιουργία παραστατικών, την έκδοση τιμολογίων, τις ανανεώσεις και άλλες λειτουργίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε κάθε Ιδιώτη Πελάτη.

Η Jeunesse χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει απευθείας από τους Ιδιώτες Πελάτες της και εμμέσως όσον αφορά τους συνεργάτες της στο πλαίσιο του ρόλου της ως παροχέα υπηρεσιών για τους εξής επιχειρηματικούς σκοπούς, χωρίς περιορισμό:

 1. διατήρηση και υποστήριξη των προϊόντων της, παράδοση και παροχή των ζητούμενων προϊόντων/υπηρεσιών και συμμόρφωση προς τις συμβασιακές υποχρεώσεις της για τα προαναφερόμενα (στις οποίες περιλαμβάνονται η διαχείριση συναλλαγών, η δημιουργία παραστατικών, η έκδοση τιμολογίων, οι ανανεώσεις και άλλες λειτουργίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε κάθε Ιδιώτη Πελάτη);
 2. ικανοποίηση των απαιτήσεων των κρατικών αρχών για την κατάθεση παραστατικών, φορολογικών δηλώσεων και άλλων δικαιολογητικών (π.χ. για εισαγωγές/εξαγωγές);
 3. αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, στα οποία περιλαμβάνονται τα Προσωπικά Δεδομένα, σε βάσεις δεδομένων υπολογιστών και διακομιστές;
 4. επαλήθευση ταυτότητας (π.χ. για διαδικτυακή πρόσβαση σε λογαριασμούς);
 5. με βάση ό,τι ζητά κάθε Ιδιώτης Πελάτης;
 6. 1.
 7. για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς όπως επιτρέπεται ή απαιτείται με βάση τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε περιοχή;
 8. 2.
 9. και για κάθε άλλο λόγο εφόσον απαιτείται με βάση τη νομοθεσία.

Η Jeunesse δεν κοινοποιεί προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους για σκοπούς που διαφέρουν ουσιωδώς από αυτούς για τους οποίους αρχικά συλλέχθηκαν. Αν στο μέλλον αλλάξει κάτι όσον αφορά το θέμα αυτό, θα δώσουμε σε κάθε ιδιώτη πελάτη μας τη δυνατότητα να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες ή να αποσύρει τις πληροφορίες που μας έχει δώσει. 

V. Περιπτώσεις κοινοποίησης/περαιτέρω διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων

Με εξαίρεση τις διαφορετικές περιπτώσεις που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο, η Jeunesse κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα μόνο σε Τρίτους που ευλόγως χρειάζεται να τα γνωρίζουν και μόνο για τον σκοπό της αρχικής συναλλαγής και όχι για άλλους σκοπούς. Οι εν λόγω αποδέκτες πρέπει να συμφωνήσουν ότι θα τηρούν πιστά τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την εμπιστευτικότητα. 

Η Jeunesse επιτρέπεται να δώσει Προσωπικά Δεδομένα σε Τρίτους που έχουν την ιδιότητα εκπροσώπου, συμβούλου και εργολάβου προκειμένου να εκτελέσουν για λογαριασμό μας τις εργασίες που εμείς τους αναθέτουμε και σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες. Για παράδειγμα, η Jeunesse μπορεί να αποθηκεύσει Προσωπικά Δεδομένα αυτού του είδους στις εγκαταστάσεις Τρίτων. Οι εν λόγω Τρίτοι πρέπει να συμφωνήσουν ότι θα χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα αυτού του είδους μόνο όσον αφορά τους σκοπούς για τους οποίους συνεργάζονται με την Jeunesse και πρέπει: 

 1. είτε να συμμορφώνονται προς τις αρχές του προγράμματος «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» ή οιουδήποτε άλλου μηχανισμού που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στην & και στην Ελβετία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων για τις διαδικασίες μεταφοράς και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων∙ ;
 2. είτε να συμφωνήσουν ότι θα παρέχουν για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων επαρκή μέτρα που ουδόλως θα υπολείπονται των μέτρων τα οποία παρατίθενται στη συγκεκριμένη Πολιτική∙ ;

η Jeunesse έχει επίσης το δικαίωμα να κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς ή σε άλλους Τρίτους όταν ένα Υποκείμενο Δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω κοινοποίηση. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η Jeunesse ίσως χρειαστεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες οιουδήποτε ιδιώτη για να ανταποκριθεί σε νόμιμο αίτημα των κρατικών αρχών, περίπτωση στην οποία περιλαμβάνεται η ικανοποίηση απαιτήσεων εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου. Η Jeunesse έχει την ευθύνη για την ενδεδειγμένη περαιτέρω διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους. 

VI. Ευαίσθητα Δεδομένα

Η Jeunesse δεν συλλέγει Ευαίσθητα Δεδομένα από τους Ιδιώτες Πελάτες της.

VII. Ακεραιότητα και ασφάλεια δεδομένων

Η Jeunesse καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη διατήρηση της ορθότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων και την ενημέρωσή τους με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Η Jeunesse έχει εφαρμόσει φυσικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από απώλεια, εσφαλμένη χρήση και ανεξουσιοδότητη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή. Για παράδειγμα, τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί ηλεκτρονικά φυλάσσονται σε ασφαλές δίκτυο με προστασία μέσω τείχους προστασίας και για την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών Jeunesse’s απαιτείται επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη με χρήση κωδικού πρόσβασης ή παρεμφερών μέσων. Η Jeunesse επίσης φροντίζει να έχει υπό έλεγχο τα δικαιώματα πρόσβασης, περιορίζοντας το εύρος της δικαιοδοσίας υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα Ιδιωτών Πελατών.

Επιπλέον, η Jeunesse χρησιμοποιεί τεχνολογία ασφαλούς κρυπτογράφησης για την προστασία ορισμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων. Παρά τις προφυλάξεις αυτές, με κανένα μέτρο προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων δεν μπορεί να διαφυλαχθεί η ασφάλεια στο 100% και ανά πάσα στιγμή.

VIII. Γνωστοποίηση

J Η Jeunesse ενημερώνει τους Ιδιώτες Πελάτες ότι τηρεί πιστά τις αρχές των προγραμμάτων «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» και «Ασπίδα προστασίας Ελβετίας-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» μέσω της εταιρικής της πολιτικής απορρήτου που είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπό της στη σελίδα: https:// https://www.jeunesseglobal.com/el-GR/privacy-policy και παίρνει την έγκριση των Ιδιωτών Πελατών της και τη δέσμευσή τους για την τήρηση της τρέχουσας πολιτικής όταν μας δίνουν τις πληροφορίες τους στο πλαίσιο της διαδικασίας διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους.

IX. Διαδικασία πρόσβασης σε Προσωπικά Δεδομένα

Οι υπάλληλοι της Jeunesse ’s επιτρέπεται να προσπελάσουν και να χρησιμοποιήσουν Προσωπικά Δεδομένα μόνο αν έχουν σχετική εξουσιοδότηση και μόνο όσον αφορά τον σκοπό για τον οποίο έχει δοθεί η εν λόγω εξουσιοδότηση.

X. Δικαίωμα πρόσβασης, αλλαγής ή διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

 1. Δικαίωμα πρόσβασης. Οι Ιδιώτες Πελάτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια Προσωπικά Δεδομένα τους έχουν συμπεριληφθεί στις βάσεις δεδομένων και να βεβαιώνονται ότι τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα τους είναι ορθά και συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους τα συνέλεξε η Jeunesse. Οι Ιδιώτες Πελάτες επιτρέπεται να ανασκοπούν τα δικά τους Προσωπικά Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων και να διορθώνουν, να σβήνουν ή να δεσμεύουν όσα δεν είναι σωστά, εφόσον αυτό επιτρέπεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές της Jeunesse. Κατόπιν εύλογου σχετικού αιτήματος και όπως απαιτείται με βάση τις αρχές του προγράμματος «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων», η Jeunesse επιτρέπει σε Ιδιώτες Πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα τους προκειμένου να τα διορθώσουν ή να τα τροποποιήσουν αν δεν είναι ορθά. Οι Ιδιώτες Πελάτες μπορούν να επεξεργαστούν τα Προσωπικά Δεδομένα τους συνδεόμενοι στο προφίλ του λογαριασμού τους ή επικοινωνώντας με την Jeunesse τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν τα Υποκείμενα Δεδομένων τροποποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα τους, πρέπει να παρέχουν μόνο αληθείς, πλήρεις και ορθές πληροφορίες. Αν οι Ιδιώτες Πελάτες θελήσουν να ζητήσουν τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων, πρέπει να υποβάλουν σχετικό γραπτό αίτημα σε κάποιο τοπικό γραφείο της Jeunesse.
 2. Αιτήματα για Προσωπικά Δεδομένα. Αν προκύψει κάποια από τις περιστάσεις που ακολουθούν, η Jeunesse θα παρακολουθεί την εξέλιξή της και θα ειδοποιεί τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως καθορίζεται με βάση τη νομοθεσία και την κάθε σύμβαση: (α) νομικά δεσμευτικό αίτημα για αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων από κάποια αρχή επιβολής του νόμου εκτός αν αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία ή τους ισχύοντες κανονισμούς∙ ή (b) αιτήματα που λαμβάνονται από τα Υποκείμενα Δεδομένων. Αν η Jeunesse λάβει αίτημα από κάποιον Ιδιώτη Πελάτη για πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα του και εφόσον δεν απαιτείται κάτι διαφορετικό με βάση τη νομοθεσία ή τη σύμβαση με τον εν λόγω Ιδιώτη Πελάτη, η Jeunesse θα παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
 3. Ικανοποίηση αιτημάτων για πρόσβαση, τροποποιήσεις και διορθώσεις. Η Jeunesse θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για έγκαιρη απόκριση σε όλα τα εύλογα γραπτά αιτήματα για προβολή, τροποποίηση ή απενεργοποίηση Προσωπικών Δεδομένων.

XI. Αλλαγές στη συγκεκριμένη Πολιτική

Κατά διαστήματα ενδέχεται να πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στη συγκεκριμένη Πολιτική πάντα σε συμμόρφωση προς τις αρχές του προγράμματος «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και αρχές για την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου. Θα ενημερώνουμε τους υπαλλήλους για τις αλλαγές στη συγκεκριμένη πολιτική είτε δημοσιεύοντάς τες στο ενδοδίκτυο της εταιρείας μας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλους τρόπους. Θα ειδοποιούμε τους Πελάτες αν κάνουμε αλλαγές που επηρεάζουν ουσιωδώς τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέξαμε παλαιότερα και θα τους παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θέλουν να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα τους με ουσιωδώς διαφορετικό τρόπο.

XII. Ερωτήσεις ή παράπονα

Όσοι Ιδιώτες Πελάτες βρίσκονται στην ΕΕ και στην Ελβετία και έχουν απορίες ή θέλουν να κάνουν παράπονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη Πολιτική μπορούν να επικοινωνούν με την Jeunesse στην εξής διεύθυνση: [email protected].

XIII. Επιβολή του νόμου και επίλυση διαφορών

Σε συμμόρφωση προς τις αρχές των προγραμμάτων «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» και «Ασπίδα προστασίας Ελβετίας-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων», η Jeunesse δεσμεύεται ότι θα βρίσκει λύσεις για κάθε παράπονο που αφορά το απόρρητό σας και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όσοι ιδιώτες βρίσκονται στην ΕΕ και στην Ελβετία και έχουν απορίες ή ανησυχίες όσον αφορά τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους πρέπει να επικοινωνούν μαζί μας στη διεύθυνση: [email protected].

Αν μέσω της διαδικασίας αυτής δεν μπορεί να βρεθεί ικανοποιητική απάντηση για την απορία ή την ανησυχία ενός Πελάτη, στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» και «Ασπίδα προστασίας Ελβετίας-ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» η Jeunesse έχει επιπλέον δεσμευτεί ότι θα προωθεί κάθε ανεπίλυτο ζήτημα απορρήτου σε έναν ανεξάρτητο μηχανισμό επίλυσης διαφορών υπό τον έλεγχο της JAMS, ενός διεθνούς κέντρου διαιτησίας για θέματα προσωπικών δεδομένων και απορρήτου.

Αν δεν λάβετε έγκαιρα επιβεβαίωση παραλαβής του παραπόνου σας ή αν το παράπονό σας δεν αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά από την Jeunesse και είστε ιδιώτης που κατοικεί στην ΕΕ ή στην Ελβετία, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας στην JAMS στο πλαίσιο του προγράμματος «Ασπίδα προστασίας ΕΕ και ΗΠΑ για το απόρρητο των δεδομένων» μέσω της ιστοσελίδας: : https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Τέλος, ως τελευταία λύση και για περιορισμένες περιπτώσεις, όσοι ιδιώτες κατοικούν στην ΕΕ και στην Ελβετία μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου (Privacy Shield Panel), έναν μηχανισμό δεσμευτικής διαιτησίας.

Η Jeunesse δεσμεύεται ότι θα συνεργάζεται με τις αρχές προστασίας των δεδομένων (data protection authority (DPA)) στην ΕΕ και στην Ελβετία και θα συμμορφώνεται προς τις οδηγίες τους όσον αφορά τα δεδομένα ανθρώπινων πόρων που μεταφέρονται από την ΕΕ και την Ελβετία στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.

XIV. Ορισμοί

Οι όροι που αρχίζουν με κεφαλαία γράμματα στη συγκεκριμένη πολιτική έχουν τις εξής έννοιες:

" Ιδιώτης Πελάτης " εννοούμε κάθε Ιδιώτη ή μεμονωμένο πελάτη της Jeunesse από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελβετία. Επίσης, ο όρος αυτός θα περιλαμβάνει κάθε μεμονωμένο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο ιδιώτη πελάτη της Jeunesse και όλους τους υπαλλήλους της Jeunesse, εφόσον η Jeunesse έχει συλλέξει τα Προσωπικά Δεδομένα του εν λόγω Ιδιώτη Πελάτη στο πλαίσιο των επιχειρηματικών συναλλαγών του με την Jeunesse.

" Υποκείμενο Δεδομένων " εννοούμε κάθε άτομο εν ζωή του οποίου η ταυτότητα έχει εξακριβωθεί ή μπορεί να εξακριβωθεί. Άτομο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είναι κάθε άτομο του οποίου είναι εφικτή η ταυτοποίηση, άμεσα ή έμμεσα, με την αναφορά ενός ονόματος ή ενός ή περισσότερων παραγόντων που αφορούν αποκλειστικά τα προσωπικά του σωματικά, ψυχολογικά, νοητικά, οικονομικά, πολιτισμικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τους Πελάτες που κατοικούν στην Ελβετία, ο όρος «Υποκείμενο Δεδομένων» ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα.

" Υπάλληλος " εννοούμε κάθε εργαζόμενο (προσωρινό, μόνιμο, μερικής απασχόλησης ή συμβασιούχο), πρώην εργαζόμενο, ανεξάρτητο εργολάβο ή υποψήφιο εργαζόμενο που έχει υποβάλει σχετική αίτηση στην Jeunesse ή κάθε συγγενική ή θυγατρική της εταιρεία, εφόσον το εν λόγω άτομο κατοικεί σε χώρα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

" Ευρώπη " or " ευρωπαϊκή χώρα " εννοούμε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

" Ο όρος προσωπικά δεδομένα " όπως καθορίζεται στο Άρθρο 4 του Γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων 2016/679 (της ΕΕ) σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο με εξακριβωμένη ή εξακριβώσιμη ταυτότητα («υποκείμενο των δεδομένων»). Φυσικό πρόσωπο με εξακριβώσιμη ταυτότητα είναι κάθε άτομο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω της αναφοράς ενός αναγνωριστικού του, π.χ. ονόματος, αριθμού μητρώου, δεδομένων τοποθεσίας, διαδικτυακού αναγνωριστικού ή ενός ή περισσότερων παραγόντων που αφορούν αποκλειστικά τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα κάθε φυσικού προσώπου.

" Ευαίσθητα Δεδομένα " εννοούμε Προσωπικά Δεδομένα που αποκαλύπτουν κάποια πάθηση ή την κατάσταση της υγείας, τη φυλή ή την εθνικότητα, τις πολιτικές, τις θρησκευτικές ή τις φιλοσοφικές συγγένειες ή απόψεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη συνδικαλιστική δραστηριότητα ενός Υποκειμένου Δεδομένων.

" Τρίτος " εννοούμε κάθε ιδιώτη ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι η Jeunesse ούτε υπάλληλος, εκπρόσωπος, εργολάβος ή αντιπρόσωπος της Jeunesse.