Przeglądając strony w trybie prywatnym, nie możesz robić zakupów

Zasady użytkowania

Witamy na stronie internetowej jeunesseglobal.com (“ Serwis ”) należącej do Jeunesse Global, LLC (“Jeunesse Global” lub “ nas ” lub “ my ”). Zarządaliście (Użytkownik “ Użytkownik ”) dostępu do Serwisu, usług (zdefiniowanych dalej) świadczonych poprzez serwis, oraz informacji, obrazów, grafiki, danych, tekstów, plików, linków, zdjęć, plików audio, plików wideo, wiadomości, programów, komunikacji, treści, organizacji, projektów, kompilacji, tłumaczenia magnetycznego, przetwarzania cyfrowego, HTML, XML, kodów Java i innych treści związanych z Serwisem (zbiorowo nazywanych dalej “ Treścią ”). Prosimy zapoznać się z regulaminem użytkowania Serwisu i Treści (te“ Warunki Korzystania ”). Państwa dostęp i użytkowanie serwisu i treści jest uzależnione od akceptacji i zgody pełnej treści Warunków Korzystania. Klikając przycisk “ Akceptuję ” poniżej, zgadzają się Państwo przestrzegać Warunków Korzystania z Serwisu. Klikając przycisk “ Nie akceptuję ” poniżej, nie uzyskają Państwo dostępu do Serwisu. Prosimy pamiętać, że inne części Serwisu mogą zawierać dodatkowe i/lub różne Warunki Użytkowania.

Dostęp

Możemy Państwu zapewnić dostęp do różnych zasobów, takich jak aktualności i informacje na temat Jeunesse Global, informacje o koncie, możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną z Jeunesse Global, oraz dostęp do usług i informacji dostępnych okazjonalnie w Serwisie lub poprzez niego (the “ Usługi ”). Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia, zmiany, lub zawieszenia Państwa dostępu do Serwisu, Treści lub Usług w każdej chwili według własnego uznania i w każdym momencie (z dowolnego powodu, lub bez powodu). W szczególności, i bez ograniczeń, możemy wypowiedzieć, zmienić, lub zawiesić Państwa dostęp do Serwisu, Treści i/lub Usług w przypadku nieprzestrzegania niniejszych Warunków Użytkowania, a jeśli są Państwo zarejestrowani jako dystrybutorzy Jeunesse Global, także Państwa Aplikację i Umowę (the “ Umowa Jeunesse ”) zwłaszcza w wypadku naruszenia przez Państwa naszych praw, lub praw osób trzecich..

Prywatność

Nasza Polityka Prywatności jest włączona do niniejszych Warunków Użytkowania..

Postępowanie

Użytkownik oświadcza, że (a) ma co najmniej 18 lat, (b) użytkowanie Serwisu i Treści jest legalne, i nie narusza żadnych praw ani zasad litery prawa państwa w którym Użytkownik zamieszkuje, lub państwa na terenie którego będzie używał Serwisu, (c) wszystkie podane nam informacje są prawdziwe, (d) posiada prawo i zdolność zawarcia niniejszych Warunków Użytkowania, (e) korzystanie z Serwisu i Treści powinno być zgodne z niniejszymi Warunkami Użytkowania (a jeśli są Państwo dystrybutorami Jeunesse Global, także z Umową Jeunesse oraz Zasad i Procedur), (f) korzystanie z Serwisu i Treści powinno być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, (g) zna i ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu i Treści, oraz (h) rozumie i akceptuje warunki i zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu i Treści.

Użytkownik nie może kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, sprzedawać lub publikować części lub całości zawartości Serwisu, Treści lub Usług, bez naszej wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody. W trakcie użytkowania Treści, np. drukowania, Użytkownik nie może usuwać lub zmieniać, ani spowodować usunięcia lub zmiany, żadnej informacji, znaku towarowego lub legendy w Treści, w tym, ale nie wyłącznie, informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, i zastrzeżeniach. Użytkownik nie może modyfikować Serwisu lub Treści. W związku z dostępem do i/lub użytkowaniem, Serwisu i Treści, Użytkownik zgadza się nie:

 • (i) Korzystać z Serwisu, Treści lub Usług, w całości lub w części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania w dowolnym celu, który jest niezgodny z prawem, jest niemoralny lub zakazany przez niniejsze Warunki Użytkowania lub jakiekolwiek prawo, regułę, lub regulację;
 • (ii) Korzystać z Serwisu, Treści lub Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Serwis, Treść lub Usługi, lub zakłócać użytkowanie Serwisu, Treści lub Usług innym Użytkownikom;
 • (iii) Uzyskać lub próbować uzyskać, jakiekolwiek materiały, informacje lub inne Treści, które nie zostały udostępnione w sposób zamierzony, lub które nie zostały przekazane za pośrednictwem Serwisu;
 • (iv) Obejść lub próbować obejść, żadnych funkcji bezpieczeństwa Serwisu;
 • (v) W jakikolwiek sposób modyfikować, usuwać, dekompilować, demontować lub uwsteczniać zawartości Serwisu, Treści, lub Usług;
 • (vi) Załadowywać, przesyłać pocztą elektroniczną, lub przekazywać do Serwisu lub za jego pośrednictwem, wszelkich reklam, materiałów promocyjnych lub innych nieautoryzowanych wiadomości, między innymi, „śmieci”, „ankiet”, niechcianych wiadomości e-mail, „spamu”, „łańcuszków” lub „piramid”;
 • (vii) Załadowywać, publikować, przesyłać pocztą elektroniczną, lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających “koine trojańskie”, “robaki”, wirusy komputerowe, lub jakiekolwiek inne kody komputerowe, pliki, lub programy mogące przerywać, zakłócać, niszczyć lub ograniczać funkcjonalność Serwisu, Treści lub Usług, a także dowolnego oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 • (viii) Używać jakichkolwiek zautomatyzowanych środków, włączając w to, lecz nie ograniczając się do, elektronicznych "pająków", "robotów" lub "gąsienic", aby pobrać dane z naszych baz danych; lub or
 • (ix) Dołączać informacji z naszych baz danych do poczty elektronicznej, lub innych produktów i usług typu „white page”, niezależnie od tego, czy są oparte na przeglądarce internetowej, własnej aplikacji, czy sieci internetowej, bez naszej uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody.

Prawa Własności Intelektualnej

O ile nie wskazano inaczej, nasz Serwis oraz Treści w nim prezentowane są własnością firmy Jeunesse Global, jej oddziałów, licencjodawców, lub innych podmiotów i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentami i innymi prawami własności intelektualnej oraz przepisami prawa. Z wyjątkiem wyraźnie określonych sytuacji dozwolonych w niniejszych Warunkach Użytkowania, kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie lub publikacja przez Państwa Treści jest zabronione. Żadne prawo własności czy licencja na którykolwiek patent, prawo autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową, inne prawa własności intelektualnej lub prawa do Treści nie są przyznane, przypisane lub przekazane w niniejszych Warunkach Użytkowania z powodu udzielenia dostępu i możliwości użytkowania Serwisu, Treści lub Usług.

W szystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i prawa autorskie wyświetlane w Serwisie lub w Treści są naszą własnością lub własnością odpowiednich firm. Użytkownik nie nabywa żadnych praw, licencji lub jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych oraz praw autorskich wyświetlanych w Serwisie.

Dostęp do Serwisu, Treści i korzystania z naszych Usług, jest dostarczany wyłącznie do użytku biznesowego. Użytkownik nie może przetwarzać, publikować, rozpowszechniać, przekazywać, sublicencjonować, retransmisjonować, sprzedawać lub tworzyć prac pochodnych Serwisowi lub Treści. Użytkownik nie ma prawa do odsprzedaży lub udostępnienia naszych Usług innym osobom. Wszelkie prawa do Serwisu i Treści które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszych Warunkach Użytkowania pozostają w naszych rękach lub rękach naszych licencjodawców.

Informacje Poufne i Zastrzeżone

W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik może mieć dostęp do informacji, które są poufne i zastrzeżone przez nas lub naszych dostawców, licencjodawców, lub innych podobnych podmiotów. Termin "Informacje Zastrzeżone" oznacza wszelkie informacje lub materiały, które są zastrzeżone i poufne dla nas lub naszych dostawców, licencjodawców lub innych podobnych jednostek. Informacje Zastrzeżone obejmują którąkolwiek z poniższych informacji i materiałów licencjonowanych należących do, lub opracowanych przez każdy z wyżej wymienionych podmiotów lub jego współpracowników: dokumenty handlowe i plany; informacje biznesowe; formułowanie i specyfikacje produktów; plany i strategie marketingowe; sprawozdania finansowe; lista dystrybutorów i ich dane, genealogie, plany wynagrodzeń, informacje finansowe, listy klientów i ich ewidencja; specyfikacje techniczne; wynalazki; projekty produktów, informacje, usługi, struktura cenowa; zniżki; programy i oferty komputerowe; kod źródłowy i/lub kod obiektu; oprogramowanie; oraz wszelkie inne Informacje Zastrzeżone. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że Informacje Zastrzeżone są uzyskane przez nas, są naszą własnością, lub są licencjonowane przez nas, naszych dostawców, licencjodawców, lub inne podobne jednostki, w wyniku inwestycji znacznego czasu, wysiłku i kosztów, i że Informacje Zastrzeżone są cennym, wyjątkowym i niepowtarzalnym atutem naszym lub naszych dostawców, licencjodawców, lub innych podobnych podmiotów, i dają nam znaczną przewagę nad konkurencją. Dlatego należy trzymać je w tajemnicy i nie ujawniać Informacji Zastrzeżonych jakimkolwiek osobom lub podmiotom, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Warunków Użytkowania i nieautoryzowane użycie lub ujawnienie informacji zastrzeżonych. Jeśli Użytkownik zostanie zmuszony przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub procedury prawne do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Zastrzeżonych, powinien niezwłocznie poinformować nas o tym, abyśmy mogli zasięgnąć pomocy prawnej lub innego odpowiedniego środka. Ponadto, jeśli Użytkownik zostanie zmuszony do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Zastrzeżonych, powinien on ujawnić tylko tę część Informacji Zastrzeżonych, do których ujawnienia jest prawnie zobowiązany zgodnie z opinią prawną adwokata zatrudnionego na koszt Użytkownika. Na nasze żądanie, Użytkownik powinien zwrócić wszystkie materiały zawierające Informacje Zastrzeżone.p>

Zabezpieczenie

Użytkownik powinien zabezpieczać i chronić nas, nasze oddziały, naszych licencjodawców, właścicieli, członków zarządu, pracowników, podwykonawców, dostawców informacji, dostawców, prawników, agentów, rodziców, spółki zależne i stowarzyszone, oraz podmioty powiązane z każdym z nich (łącznie zwane, “ Nasze Powiązania ”) przed wszelkimi odpowiedzialnościami, stratami, roszczeniami, szkodami, pozwami, wyrokami, kosztami lub wydatkami, w tym, ale nie ograniczając się do honorariów dla pełnomocników, w razie: (a) niespełnienia któregokolwiek z powyższych Warunków lub (b) korzystania z Serwisu lub Treści. Nie mamy obowiązku zadośćuczynienia, obrony, zabezpieczenia ani ochrony Użytkownika przed konsekwencjami wynikającymi z powyższych Warunków, oraz konsekwencjami użytkowania lub dostępu do Serwisu i Treści.

Zastrzeżenia

Nie dajemy żadnej gwarancji co do adekwatności, rzetelności, dostępności, aktualności, oraz dokładności informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu, Usług oraz Treści. W maksymalnym dopuszczonym przez prawo zakresie Serwis, Treść, strona internetowa, Usługi, oprogramowanie oraz produkty dostarczane są „w sposób o jakim decyduje firma”, „ze wszystkimi wadami”, „w takim zakresie w jakim są dostępne”. Nie dajemy żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, wynikających z, lub w nawiązaniu do, Serwisu, Usług oraz Treści, włączając w to gwarancje nienaruszalności, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, oraz gwarancji wynikających z prawa, statutu, lub przebiegu transakcji handlowej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość Serwisu, Treści i Usług, ani za wszelkie działania wynikające z Państwa udziału w którejkolwiek z naszych ofert.

Użytkownik korzysta z Serwisu, Usług oraz Treści wyłącznie na własne ryzyko. Chociaż nasze Treści mogą być aktualizowane od czasu do czasu, może się zdarzyć, że Treści te będą nieaktualne i/lub zawierać nieścisłości oraz błędy w pisowni. Nie jesteśmy odpowiedzialni za niemożność uzyskania dostępu (z jakiegokolwiek powodu) do Serwisu, Usług i Treści, niemożność uzyskania informacji, lub za jakiekolwiek awarie, którym mogą ulec wyżej wymienione. Nie gwarantujemy, że Serwis, produkty lub Usługi będą kompatybilne z jakimkolwiek sprzętem lub oprogramowaniem. Nie gwarantujemy, że Serwis lub Usługi będą działać bezbłędnie i bez przerwy.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za przechowywanie, usunięcie, fałszerstwo, zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie lub defekt danych konsumenta, ani za dostęp osób trzecich do tych danych.

Nie dajemy żadnych gwarancji, ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących jakichkolwiek sukcesów, które mogą zostać osiągnięte przy użyciu naszych produktów i Usług. Efekty uzyskane przez poszczególnych Użytkowników mogą różnić się w zależności od wielu czynników, w tym sytuacji finansowej Użytkownika, jego starań i działań. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji patrz punkt 5. 5

Wykwalifikowani profesjonaliści, tacy jak księgowy, prawnik, i/lub doradca biznesowy mogą udzielać porad dotyczących prowadzenia Państwa biznesu.

Ponadto, my i nasi licencjonodawcy, nie dajemy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń, że Treść, Usługi, materiały oraz technologia dostępne w naszym Serwisie są odpowiednie lub dostępne do użytku we wszystkich położeniach geograficznych. Używając Serwisu, Usług, materiałów lub technologii dostępnych poprzez Serwis i stronę internetową poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za stosowanie się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym, praw importu i eksportu obowiązujących w innych krajach. Ani my, ani nasi współpracownicy będący osobami trzecimi, nie udzielamy gwarancji, że strona internetowa, jej serwery lub jakiekolwiek wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną poprzez Serwis, lub poprzez naszych współpracowników będących osobami trzecimi są wolne od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych komponentów.

Użytkowanie Zasobów

Użytkownik wyraża zgodę, że podczas korzystania z Treści, Usług oraz jakichkolwiek innych elementów Serwisu, nie będzie:

 • (i) W żaden sposób modyfikował, usuwał, dekompilował, rozkładał lub kopiował całości lub części Serwisu, Treści lub Usług;
 • (ii) Zniesławiał, wykorzystywał, molestował, prześladował lub w jakokolwiek inny sposób łamał ustawowych praw (takich jak prawo do prywatności i reklamy) innych osób;
 • (iii) Korzystał z Usług w sposób inny niż opisany w Zasadach Użytkowania lub publikował, transmitował, kopiował, wysyłał (pocztą tradycyjną lub elektroniczną), rozprowadzał (lub używał Serwisu lub Treści w celu wymienionych czynności) żadnych niepoprawnych, profanujących, zniesławiających, pogwałcających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub bezprawnych tematów, nazw, materiałów lub informacji;
 • (iv) Publikował w sieci plików, które zawierają oprogramowanie lub inne podmioty chronione przez prawa dotyczące własności intelektualnej (lub prawa do prywatności publikowanej treści) pod warunkiem, że posiada lub kontroluje prawa wymienione powyżej lub otrzymał niezbędne upoważnienia;
 • (v) Publikował w sieci plików lub innych podobnych oprogramowań lub programów, które zawierają wirusy, są szkodliwe lub zespsute i mogą wyrządzić szkodę w działaniu komputera;
 • (vi) Reklamował lub oferował sprzedaży bądź zakupu jakichkolwiek dóbr lub usług w celu biznesowym, chyba że takie Usługi pozwalają na takie czynności;
 • (vii) Przeprowadzał lub rozprowadzał ankiet, konkursów, piramid finansowych, listów łańcuszkowych, spamu, niechcianych wiadomości, email oraz materiałów reklamowych i promocyjnych a także dokonywał nieautoryzowanego kontaktu;
 • (viii) Pobierał jakichkolwiek plików opublikowanych przez innego użytkownika Serwisu, o których wiesz, lub powinieneś wiedzieć, że nie mogą być legalnie rozprowadzane w taki sposób;
 • (ix Fałszował lub usuwał jakichkolwiek informacji o autorze, informacji prawnych lub innych istotnych informacji, znaków zastrzeżonych lub etykiet mówiących o pochodzeniu lub źródle oprogramowania i innych materiałów zawartych w przesyłanych plikach;
 • (x) Ograniczał lub utrudniał innym użytkownikom używania i korzystania z Usług, Serwisu lub Treści;
 • (xi) Naruszał kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie dla danej Usługi, lub jakiejkowiek innej części Serwisu lub Treści;
 • (xii) Zbierał lub gromadził informacji o innych Użytkownikach, w tym, ale nie ograniczając się do, adresów e-mail, bez ich uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody;
 • (xiii) Naruszał jakiekolwiek obowiązujące prawa, zasady lub regulacje;
 • (xiv) Korzystać z Usług jeśli Użytkownik znajduje się na terenie państwa objętego embargo przez Stany Zjednoczone, lub na terenie państwa znajdującego się na liście państw specjalnie oznaczonych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych; lub
 • (xv) Dzielić hasła, udostępniać swojego profilu osobom trzecim, lub robić czegokolwiek co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu profilu Użytkownika.

Nie mamy obowiązku monitorowania Usług, Serwisu lub Treści. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wglądu do materiałów umieszczonych w Serwisie oraz do usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności związanej z monitorowaniem tych materiałów lub z wynikających z niego zaniechań.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich niezbędnych w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, zasad, przepisów, procedur prawnych, lub rządowych, albo do edycji, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

Materiały zamieszczane w Serwisie mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym użytkowania, powielania i/lub rozpowszechniania. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych ograniczeń podczas pobierania materiałów.

Przekazywanie Nam Informacji

Udostępniając nam wszelkich informacji, danych, plików audio i wideo, fotografii i dzieł autorskich dostarczanych nam, w tym wszystkich uwag i sugestiii (zbiorczo “ Treść Wygenerowana Przez Odwiedzających ”), przyznają nam Państwo nam niewyłączne , zbywalne, przypisywalne, sublicencjonowalne, bezterminowe, nieodwołalne, obowiązujące na całym świecie, nieodpłatne, i w pełni opłacone prawo do używania, posiadania, kopiowania, rozpowszechniania, sprzedawania, udzielania sublicencjonowania, ujawniania, wyświetlania publicznie, modyfikowania, znakowania, importowania, eksportowania i przygotowywania prac pochodnych Treści Wygenerowanej Przez Odwiedzających przez wiele szczebli dystrybucji we wszelkich znanych obecnie lub wynalezionych w przyszłości mediach.

Jak przewidziano w niniejszym dokumencie, żadne odszkodowania nie będą wypłacane w odniesieniu do korzystania z Treści Wygenerowanej Przez Odwiedzających. Nie jesteśmy zobowiązani do publikowania lub wykorzystywania jakichkolwiek Treści Wygenerowanych Przez Odwiedzających. Treści te może podać i usunąć każdy gość w dowolnym czasie według własnego uznania.

Publikując, ładując, wprowadzając, dostarczając i składając Treści Wygenerowane Przez Odwiedzających, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada, lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do Treści Wygenerowanej Przez Odwiedzających, jak opisano w niniejszym rozdziale, w tym, ale nie ograniczając się do, wszelkich praw koniecznych do zapewnienia, publikowania, zamieszczania, przesyłania i składania Treści Wygenerowanej Przez Odwiedzających.

Użytkownik jest prawnie odpowiedzianly za całość załadowanej, opublikowanej lub gromadzonej w naszym Serwisie Treści Wygenerowanej Przez Odwiedzających.

Nasze usługi mogą obejmować dostęp do tablicy ogłoszeń, komunikatorów internetowych, grup, forów, społeczności, osobistych stron internetowych, kalendarzy, i/lub innych środków przekazu stworzonych w celu rozpowszechniania, ładowania i dystrybuowania informacji, materiałów oraz innych treści, lub w celu komunikacji z opinią publiczną lub z grupą osób. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje, oobrazy, grafiki, dane, tekst, pliki, linki, oprogramowanie, wiadomości, komunikaty i inne materiały (the “ Końcowe Treści Użytkownika ”) które opublikowano publicznie lub prywatnie, wysłano, rozpowszechniono, wyświetlono, udostępniono lub przekazano z jego konta za pośrednictwem Serwisu. Nie kontrolujemy ani nie monitorujemy Końcowej Treści Użytkownika opublikowanej w Serwisie, w związku z tym nie gwarantujemy rzetelności, dokładności, spójności i jakości prezentowanej tam Końcowej Treści Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do edytowania, usuwania i gromadzenia według własnego uznania całości Końcowej Treści Użytkownika pojawiającej się w Serwisie. Użytkownik rozumie, że wchodząc na którąkolwiek ze stron internetowych Serwisu może narazić się na widok Końcowej Treści Użytkownika, mogącej zawierać materiały, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe dla Użytkownika. Użytkownik zgadza się korzystać z Serwisu wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i otrzymywania wiadomości i materiałów, które są właściwe i związane z konkretną Usługą. Użytkownik udziela nam ograniczoną, niewyłączną, zbywalną, sublicencjonowalną, przepisywalną, obejmującą cały świat, nieodpłatną i w pełni opłaconą licencję na używanie, kopiowanie, dystrybuowanie, sprzedawanie, sublicencjonowanie, ujawnianie, upublicznianie, wykonywanie, modyfikowanie, tworzenie, przetwarzanie, importowanie, eksportowanie i przygotowywanie prac pochodnych na podstawie Końcowej Treści Użytkownika w celu dostarczenia Użytkownikom Usług dla których Końcowa Treść Użytkownika została stworzona.

Specjalne Uwagi Dotyczące Naruszania Praw Autorskich

You may not use our Services to infringe copyrights. We will attempt to terminate Service to anyone who we become aware is repeatedly using our Services in violation of copyright law. IT IS YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO USE THE SERVICES IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE COPYRIGHT LAWS.

We reserve the right to take any and all action we deem appropriate if we become aware of conduct that we believe does not conform to the requirements of this policy, any agreement pursuant to which you use our Services or any software that utilizes them, these Terms of Use for the Website or applicable law.

Organiczenie Odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo, my i nasi współpracownicy nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Treści, Usług, Serwisu i innych informacji z nimi związanych. Nie ponosimy również odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne (w tym, ale nie tylko, za utratę biznesu, utratę zysków lub spory) szkody, (i) wynikające z jakichkolwiek decyzji lub działań podjętych przez Użytkownika w wyniku polegania na Treści, produktach lub Usługach, (ii) wynikające, lub związane w jakikolwiek sposób, z użytkowaniem lub działaniem Serwisu, Treści, lub z opóźnieniem albo niemożnością użycia Serwisu, Treści lub powiązanych Usług, a także wynikających z niewłaściwego użycia informacji, oprogramowania, produktów, Usług, powiązanych grafik oraz Treści uzyskanej za pośrednictwem Serwisu, (iii) wynikającez podania niewłaściwych lub niepełnych danych, lub (iv) wynikające z utraty danych lub informacji, niezależnie od tego, czy wynika to z naruszenia warunków umowy, niedotrzymania warunkó gwarancji, czynów zabronionych (w tym, ale nie tylko, zaniedbania), lub innych, nawet jeśli pouczono o możliwości powstania takich szkód.

Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w dostępie lub brak dostępu do Serwisu, sieci, serwerów, satelity, dostawy Internetu, lub jakichkolwiek innych połączeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne nieudane, opóźnione, źle przekierowane lub zablokowane transmisje komputerowe, telefoniczne lub kablowe, a także za jakiekolwiek usterki techniczne, awarie lub trudności.

Powyższe ograniczenia i wykluczenia obowiązują Państwa w najwyższym dopuszczonym przez prawo zakresie, we wszystkich działaniach, czy to na podstawie umowy, czy czynów (w tym zaniedbań), lub jakichkolwiek innej litery prawa. Wszystkie klauzule uznane za nieważne zostają wyłączone i nie wpływają na ważność lub wykonalność pozostałej części niniejszych Warunków Użytkowania.

Odnośniki

Od czasu do czasu w Serwisie mogą pojawiać się odnośniki do stron internetowych firm zewnętrznych, źródeł zewnętrznych oraz reklamodawców (zbiorczo, “ Strony Internetowe Firm Zewnętrznych ”). Od czasu do czasu w Serwisie mogą pojawiać się odnośniki do stron internetowych firm zewnętrznych, źródeł zewnętrznych oraz reklamodawców (zbiorczo „Strony Internetowe Firm Zewnętrznych). Wchodząc na Strony Internetowe Firm Zewnętrznych robią to Państwo na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność lub rzetelność jakichkolwiek materiałów, danych, opinii, porad, oświadczeń lub innych informacji, podanych na Stronach Internetowych Firm Zewnętrznych. Nie badamy, nie monitorujemy i nie sprawdzamy dokładności i kompletności Stron Internetowych Firm Zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność Stron Internetowych Firm Zewnętrznych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za estetykę, wygląd, dobry smak lub subiektywną jakość zawartości informacyjnej, reklam, produktów lub innych materiałów udostępnianych na lub za pośrednictwem Stron Internetowych Firm Zewnętrznych. Umieszczamy wspomniane odnośniki jedynie dla wygody Użytkownika i możemy zaprzestać umieszczania ich w dowolnym czasie według własnego uznania, bez powiadomienia. Treści, informacje, dane, opinie, porady, wypowiedzi, towary, usługi lub produkty prezentowane na Stronach Internetowych Firm Zewnętrznych nie są w żaden sposób przez nas kontrolowane. Jeśli zdecydujesz się opuścić nasz Serwis i wejść na którąkolwiek ze Stron Internetowych Firm Zewnętrznych, robisz to na własne ryzyko. Pod żadnym warunkiem my, ani żaden z powiązanych z nami dostawców, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub uszkodzenia spowodowane lub rzekomo spowodowane pośrednio lub bezpośrednio w wyniku użytkowania lub polegania na jakichkolwiek treściach, informacjach, danych, opiniach, poradach, oświadczeniach, towarach, usługach, lub produktach dostępnych na Stronach Internetowych Firm Zewnętrznych. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Stron Internetowych Firm Zewnętrznych powinny być kierowane do administratora poszczególnych z tych Stron Internetowych Firm Zewnętrznych. Umieszczone odnośniki do Stron Internetowych Firm Zewnętrznych nie oznaczają, że jesteśmy prawnie upoważnieni do użycia jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich pojawiającego się za pośrednictwem tych odnośników. Oznacza to również, że żadna ze Stron Internetowych Firm Zewnętrznych nie jest upoważniona do używania naszego znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich.

Połączenie ze Stroną Internetową Korporacji

Będąc dystrybutorami Jeunesse Global mają Państwo zagwarantowane ograniczone, niewyłączne prawo do tworzenia odnośników typu hypertext do Serwisu poprzez Państwa replikowaną stronę internetową przydzieloną Państwu przez nas, pod warunkiem, że tego typu odnośniki tworzone będą w zgodzie z Warunkami Użytkowania, Umową Jeunesse oraz Zasadami i Procedurami. Nie mogą Państwo stwarzać wrażenia, że którakolwiek subdomena w naszym Serwisie jest częścią Państwa prywatnej strony internetowej. Państwa ograniczone prawo może zostać cofnięte w każdej chwili.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie. W związku z tym należy okresowo czytać Warunki Użytkowania w celu sprawdzenia zmian. Korzystanie z Serwisu po opublikowaniu przez nas zmian do niniejszych Warunków Użytkowania, będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian Warunków Użytkowania.

Obowiązujące Prawo

Niniejsze Warunki korzystania będą regulowane, rozstrzygane i egzekwowane zgodnie z przepisami ustawowymi Wielkiej Brytanii, bez względu na możliwość wystąpienia konfliktu przepisów prawnych. Wszelkie roszczenia składane przez Użytkownika w odniesieniu do Serwisu muszą być składane w terminie dwóch lat od momentu gdy zaistniała podstawa do wniesienia wspomnianych roszczeń. W wypadku nie zgłoszenia roszczeń w odpowiednim terminie roszczenia mogą być uchylone lub ulec unieważnieniu. Wszelkie postępowania prawne odnoszące się do niniejszych Warunków korzystania będą wnoszone przed właściwy organ sądowy w Londynie. Strony niniejszym zgadzają się na jurysdykcję i miejsce.

Zadośćuczynienie w Wypadku Naruszenia

W wypadku zagrożenia naruszenia lub rzeczywistego naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania, Warunki Użytkowania mogą być egzekwowane poprzez sądowy nakaz zadośćuczynienia lub odpowiednie działania w wypadku braku dowodu rzeczywistych szkód, ale po przedstawieniu wszystkich innych wymagań dotyczących nakazania wypełnienia nakazu zadośćuczynienia, w dodatku do wszystkich innych środków zaradczych.

Inne

Postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania są rozdzielne, a w przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nieważność lub niewykonalność nie wpływa w żaden sposób na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. Nasze odstąpienie od postępowania sądowego przeciwko Użytkownikowi w razie naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania nie może być interpretowane jako zrzeczenie się przez nas prawa do wstąpienia na drogę sądową w razie kolejnych przypadków naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania. .

Ta część dokumentu, wraz z przepisami niniejszych Warunków Użytkowania dotyczącymi zastrzeżeń co do oświadczeń, gwarancji, zobowiązań rekompensaty, własności intelektualnej oraz obowiązującego prawa, pozostają prawomocne nawet po rozwiązaniu Umowy Jeunesse i niniejszych Warunków Użytkowania.

Niniejsze Warunki Użytkowania nie ograniczają żadnych praw lub środków zaradczych, które my lub nasi dostawcy, licencjonodawcy oraz inne podobne jednostki mamy, na mocy tajemnicy handlowej, praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw.

Niniejsze Warunki Użytkowania, nasza Polityka Prywatności, jakąkolwiek umowa zawarta w Serwisie, oraz w wypadku gdy są Państwo dystrybutorami Jeunesse Global również Państwa Umowa Jeunesse i Zasady i Procedury, stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do korzystania z Serwisu i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy, pisemne lub ustne. Żadne odstąpienie od postępowania sądowego przez którąkolwiek ze stron w razie jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania niniejszej Umowy nie będzie uważane za odstąpienie od kolejnego wszczęcia postępowania. Nagłówki sekcji użyte w niniejszym dokumencie zostały stworzone wyłącznie dla ułatwienia nawigacji po niniejszym dokumencie i nie powinny mieć żadnej mocy prawnej.

Papierowe wersje niniejszych Warunków Użytkowania oraz jakichkolwiek powiadomień upublicznionych w wersji elektronicznej są dopuszczalne w arbitrażu, lub jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub administracyjnym w takim samym stopniu i na tych samych warunkach, jak inne dokumenty biznesowe i rejestry pierwotnie upublicznione w wersji papierowej. Istniej wyraźna wola obydwu stron, aby niniejsze Warunki Użytkowania oraz inne związane z nimi dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim, takim jakim mówi się w Stanach Zjednoczonych.

Korzystając z Serwisu, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na wszystkie Warunki Użytkowania wraz z późniejszymi zmianami.