Naršant privačiuoju režimu apsipirkti negalima

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. vasaris 26 d.

ES ir JAV „privatumo skydo“ nuostatai

Siekdama užtikrinti ir palaikyti pakankamą asmens duomenų privatumo apsaugos lygį, „Jeunesse“ priėmė šiuos ES ir JAV (" Nuostatai ") „privatumo skydo“ nuostatus. Nuostatai taikomi tvarkant tuos Asmens duomenis, kuriuos „Jeunesse“ gauna iš Europos Sąjungoje arba Šveicarijoje gyvenančių klientų.

Rinkdama, naudodama ir saugodama asmeninę informaciją, gautą iš ES šalyse bei Šveicarijoje gyvenančių Individualių klientų, „Jeunesse“ laikosi ES ir JAV susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos programos bei JAV ir Šveicarijos susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos programos, kurias patvirtino JAV prekybos departamentas. „Jeunesse“ yra gavusi sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ privatumo principų dėl pranešimų teikimo, pasirinkimo, atskaitomybės ir vėlesnio duomenų perdavimo, taip pat dėl duomenų saugumo, vientisumo, tikslo ribojimo, prieigos, regreso teisės, vykdymo užtikrinimo ir atsakomybės. Kilus prieštaravimų tarp šių Nuostatų ir ES ir JAV „privatumo skydo“ privatumo principų, turėtų būti vadovaujamasis minėtais „Privatumo skydo“ privatumo principais. Norėdami daugiau sužinoti apie ES ir JAV susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos („privatumo skydo“) programą ir peržiūrėti mūsų sertifikavimo puslapį, apsilankykite interneto svetainėje  https://www.privacyshield.gov.

Federalinė prekybos Komisija turi jurisdikciją vertinti, ar Jeunesse ’s darbuotojai, kurie tvarko klientų iš Europos ir Šveicarijos asmens duomenis.

Šiuose Nuostatuose išdėstytų principų privalo laikytis visi „Jeunesse“ darbuotojai, kurie tvarko klientų iš Europos ir Šveicarijos asmens duomenis.

Didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos apibrėžtos šių Nuostatų 14 dalyje.

I. Taikymo sritis

Šie Nuostatai taikomi tvarkant tuos Individualių klientų Asmens duomenis, kuriuos „Jeunesse“ Jungtinėse Amerikos Valstijose gauna iš Europos Sąjungoje arba Šveicarijoje gyvenančių Individualių klientų. Savo produktus ir paslaugas „Jeunesse“ teikia įmonėms ir vartotojams.

Šie Nuostatai netaikomi duomenimis, pagal kuriuos negalima nustatyti atskirų asmenų tapatybės, arba tais atvejais, kai naudojami slapyvardžiai. (Slapyvardžių naudojimas reiškia, jog vardai, pavardės ar kita tapatybės informacija pakeičiami taip, kad nustatyti asmens tapatybės tampa neįmanoma).

II. Atsakomybė ir valdymas

Jeunesse“ paskyrė savo Teisės skyrių prižiūrėti, kaip vykdoma minėtos informacijos saugumo užtikrinimo programa, įskaitant atitiktį ES ir Šveicarijos „privatumo skydo“ programoms. Teisės skyrius turi peržiūrėti ir, prireikus, patvirtinti bet kokius esminius šios programos pakeitimus. Be kokie su šiais Nuostatais susiję klausimai, abejonės arba pastabos taip pat gali būti siunčiame el. paštu  [email protected].

„Jeunesse“ palaikys, stebės, tikrins ir atnaujins informacijos saugumo nuostatus, praktiką ir sistemas taip, kad šie padėtų apsaugoti renkamus Asmens duomenis. „Jeunesse“ darbuotojai bus atitinkamai mokomi, kad galėtų veiksmingai įgyvendinti šiuos Nuostatus. Šių Nuostatų 7 dalyje aptarti veiksmai, kurių „Jeunesse“ jau ėmėsi, siekdama apsaugoti Asmens duomenis. 

III. Atnaujinimas / pakartotinis tikrinimas

„Jeunesse“ kiekvienais metais atnaujins sertifikatus, patvirtinančius, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ bei JAV ir Šveicarijos „privatumo skydo“ reikalavimų, nebent tokio sertifikavimo daugiau nebereikėtų arba būtų įgyvendintos kitos tokio patvirtinimo priemonės.

Prieš pakartotinį sertifikavimą „Jeunesse“ atliks vidinį patikrinimą, siekdama užtikrinti, kad jos patvirtinimai ir teiginiai dėl Individualių klientų Asmens duomenų tvarkymo yra tikslūs ir kad įmonė tinkamai įgyvendino minėtų duomenų tvarkymo praktiką. Vykdydama patvirtinimo procesą „Jeunesse“, be kita ko, atliks toliau apibūdintus veiksmus:

 1. peržiūrės šiuos ES ir JAV „privatumo skydo“ nuostatus ir savo interneto svetainėje viešai paskelbtus Privatumo nuostatus, siekdama užtikrinti, kad minėti nuostatai tiksliai apibūdintų Individualių klientų Asmens duomenų rinkimo praktiką; 
 2. užtikrins, kad viešai paskelbtuose Privatumo nuostatuose Individualiems klientams būtų pranešta apie tai, kad „Jeunesse“ dalyvauja ES ir JAV susitarimo dėl privatumo apsaugos ir JAV ir Šveicarijos susitarimo dėl privatumo apsaugos programose, ir nurodyta, kur gauti papildomos informacijos kopiją (pavyzdžiui, šių Nuostatų kopiją); 
 3. užtikrins, kad šie Nuostatai ir toliau atitiktų ES ir JAV „privatumo skydo“ principus; 
 4. patvirtins, kad Individualūs klientai būtų supažindinti su skundų nagrinėjimo procesu ir bet kokiu nepriklausomu ginčių sprendimo procesu („Jeunesse“ gali tai padaryti savo viešoje interneto svetainėje, sutartyje su Individualiu klientu, arba abiem būdais); ir
 5. peržiūrės taikomus Darbuotojų mokymo procesus ir procedūras, siekdama užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į ES ir JAV „privatumo skydo“ programas ir tinkamą Individualių klientų asmens duomenų tvarkymą;

„Jeunesse“ kasmet parengs vidaus patikrinimo ataskaitą.

IV. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Individualiems klientams, kurie perka „Jeunesse“ produktus ir paslaugas, „Jeunesse“ siūlo įvairius sprendimus. Individualių klientų Asmens duomenis „Jeunesse“ renka tuo metu, kai minėti klientai perka mūsų įmonės produktus, registruojasi mūsų interneto svetainėje, prisijungia prie savo paskyros, pildo anketas, prašo pateikti informaciją arba bendrauja su mumis kitais būdais.

Mūsų renkami Asmens duomenys gali skirtis priklausomai nuo Individualaus kliento sąveikos su mūsų svetainę ir nuo su mūsų produktais arba paslaugomis susijusio prašymo. Bendruoju atveju, „Jeunesse“ iš Individualių klientų renka šių rūšių Asmens duomenis: kontaktinę informaciją, įskaitant kontaktinio asmens vardą ir pavardę, el. pašto adresą, pašto adresą, adresą sąskaitoms išrašyti, telefono numerį, kreditinės kortelės numerį ir kreditinės kortelės numerio ’s galiojimo pabaigos datą. Individualūs klientai gali prašyti paslaugos, paskambinę į klientų aptarnavimo tarnybą telefonu arba kreipęsi el. paštu. Be to, platintojai gali prašyti paslaugos kreipdamiesi į internetinę pagalbos tarnybą. Mes rinksime informaciją, kurią tiek Individualūs klientai, tiek platintojai nuspręs mus pateikti naudodamiesi minėtais portalais.

Individualiems klientams naudojantis mūsų paslaugomis internetu, rinksime informaciją apie jų IP adresą ir naršyklės tipą. Mes galime susieti IP adresą ir naršyklės tipą su konkrečiu klientu. Taip pat mes galime rinkti Asmens duomenis iš asmenų, kurie susisiekė su mumis per mūsų svetainę, prašydami papildomos informacijos. Tokie atveju rinksime pirmiau apibūdintą kontaktinę informaciją ir bet kokią kitą informaciją, kurią asmuo nuspręs pateikti mūsų interneto svetainėje.

Asmens duomenis, kurie tiesiogiai surenkami iš Individualių klientų ir netiesiogiai – iš „Jeunesse“ partnerių, „Jeunesse“ naudoja teikdama paslaugas toliau išvardintais verslo tikslais (tuo neapsiribojant):

 1. siekdama palaikyti ir remti savo produktus, pristatyti ir teikti prašomus produktus ir (arba) paslaugas ir vykdyti su jais susijusius sutartinius įsipareigojimus (įskaitant operacijų valdymą, ataskaitų teikimą, sąskaitų išrašymą, informacijos atnaujinimą ir kitas su produktų pardavimo ir paslaugų teikimu Individualiam klientui susijusias operacijas);
 2. siekdama įvykdyti valstybės institucijų reikalavimus dėl atskaitomybės, mokesčių ir kt. (pavyzdžiui, importo arba eksporto);
 3. saugoti ir tvarkyti duomenis, įskaitant Asmens duomenis, esančius kompiuterinėse duomenų bazėse ir serveriuose;
 4. tapatybei patikrinti (pavyzdžiui, suteikiant internetinę prieigą prie paskyros);
 5. Individualiam klientui paprašius;
 6. kitais verslo tikslais, jeigu tai leidžiama arba to reikalaujama pagal galiojančius vietinius teisės aktus arba norminius dokumentus;
 7. kitais atvejais, kai to reikalauja įstatymai.

„Jeunesse“ neatskleis asmeninės informacijos Trečiosioms šalims tais tikslais. kurie iš esmės skiriasi nuo tikslų, kurių siekiant minėta informacija iš pradžių buvo surinkta. Jeigu ši nuostata ateityje būtų pakeista, mes suteiksime asmenims galimybę atsisakyti.

V. Asmens duomenų atskleidimas arba tolesnis perdavimas

Jeigu kitaip nenurodyta šiuose Nuostatuose, „Jeunesse“ gali atskleisti Asmens duomenis tik toms Trečiosioms šalims, kurioms pagrįstai reikia žinoti tokius duomenis, ir tik pirminėms operacijoms atlikti, o ne kitiems tikslams. Tokie duomenų gavėjai turi sutikti laikyti konfidencialumo įsipareigojimų.

„Jeunesse“ gali perduoti Asmens duomenis tokioms Trečiosioms šalims kaip agentai, konsultantai arba vykdytojai pagal sutartį, kad šie mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus galėtų atlikti jiems pavestas užduotis. Pavyzdžiui, „Jeunesse“ gali saugoti tokius Asmens duomenis Trečiųjų šalių administruojamose saugyklose. Tokios Trečiosios šalys turi sutikti naudoti minėtus Asmens duomenis tik tiems tikslams, kokiems jiems pavedė „Jeunesse“, ir privalo:

 1. laikytis ES ir JAV „privatumo skydo“ principų arba kito mechanizmo, leidžiamo pagal galiojančius ES ir Šveicarijos duomenų apsaugos įstatymus, reglamentuojančius Asmens duomenų perdavimą ir apdorojimą; arba;
 2. įsipareigoti užtikrinti pakankamą Asmens duomenų apsaugą, kuri būtų ne mažesnė už šiais Nuostatais užtikrinamą apsaugą;

„Jeunesse“ taip pat gali atskleisti Asmens duomenis kitais tikslais arba kitoms Trečiosioms šalims, jeigu Duomenų subjektas su tuo sutiko arba to paprašė. Turėkite omenyje, kad „Jeunesse“ gali tekti atskleisti asmens duomenis vykdant teisėtus valdžios institucijų prašymus, įskaitant tuos atvejus, kai reikia vykdyti su nacionalinio saugumo užtikrinimu ar teisės aktų vykdymu susijusius reikalavimus. „Jeunesse“ atsako už tinkamą tolesnį Asmens duomenų perdavimą Trečiosioms šalims.

VI. Slapti duomenys

„Jeunesse“ iš savo Individualių klientų nerenka jokių Slaptų duomenų.

VII. Duomenų vientisumas ir saugumas

„Jeunesse“ deda pagrįstas pastangas, siekdama išlaikyti turimų Asmens duomenų tikslumą ir vientisumą bei atitinkamai juos atnaujinti. „Jeunesse“ įgyvendino fizines ir technines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo arba sunaikinimo. Pavyzdžiui, elektroniniu būdu saugomi Asmens duomenys laikomi saugiame tinkle su ugniasiene, o norint prieiti prie Jeunesse’ elektroninių informacinių apsaugos sistemų būtinas autentifikavimas nurodant slaptažodį arba panašios priemonės. „Jeunesse“ taip pat riboja prieigą, nustatydama, kurie darbuotojai gali pasiekti Individualių klientų Asmens duomenis.

Be to, tam tikroms Asmens duomenų kategorijoms apsaugoti „Jeunesse“ naudoja saugaus šifravimo technologijas. Nepaisant visų šių apsaugos priemonių, jokia duomenų apsauga negarantuoja, kad jie visą laiką bus 100 proc. saugūs.

VIII. Pranešimai

Apie įsipareigojimą laikytis ES ir JAV „privatumo skydo“ bei Šveicarijos ir JAV „privatumo skydo“ principų „Jeunesse“ Individualiems klientams praneša interneto svetainėje viešai paskelbdama Privatumo nuostatus, kuriuos galima rast čia:  https://www.jeunesseglobal.com/lt-LT/privacy-policy ir gaudama Individualių klientų sutikimą ir įsipareigojimą laikytis esamų Nuostatų tuo metu, kai jie, atlikdami operaciją, pateikia mums savo duomenis.

IX. Prieiga prie Asmens duomenų

Jeunesse’ darbuotojai gali susipažinti su Asmens duomenimis ir juos naudoti tik tuomet, jeigu jie turi leidimą tai daryti, ir tik tiems tikslams, kuriems jie turi leidimą. 

X. Teisė susipažinti, keisti arba ištrinti Asmens duomenis

 1. Teisė susipažint. Individualūs klientai turi teisę žinoti, kokie jų Asmens duomenys įtraukti į duomenų bazes, ir užtikrinti, kad šie Asmens duomenys yra tikslūs ir svarbūs tiems tikslams, kuriems „Jeunesse“ juos renka. Individualūs klientai gali peržiūrėti duomenų bazėse saugomus savo Asmens duomenis ir ištaisyti, ištrinti arba blokuoti bet kokius neteisingus duomenis, kaip tai leidžia galiojantys įstatymai ir „Jeunesse“ nuostatai. Gavusi pagrįstą prašymą ir atsižvelgdama į ES ir JAV „privatumo skydo“ principus, „Jeunesse“ leidžia Individualiems klientams pasiekti savo asmens duomenis, kad šie galėtų netikslius duomenis ištaisyti arba pakeisti. Individualūs klientai gali redaguoti savo Asmens duomenis prisijungę prie savo paskyros profilio arba susisiekę su „Jeunesse“ telefonu arba el. paštu. Keisdami savo Asmens duomenis, Duomenų subjektai privalo pateikti tik teisingą, išsamią ir tikslią informaciją. Prašydami ištrinti Asmens duomenis, Individualūs klientai turėtų pateikti vietinei „Jeunesse“ atstovybei rašytinį prašymą.
 2. A.
 3. Prašymai pateikti Asmens duomenis. „Jeunesse“ stebės kiekvieną iš šių punktų ir susidarius bet kurioms iš šių aplinkybių apie tai praneš atitinkamoms šalims pagal įstatymą arba sutartį : a) jeigu teisėsaugos institucija pateikia teisiškai įpareigojantį prašymą atskleisti Asmens duomenis, nebent teisės aktai arba norminiai dokumentai tai draustų; b) gavusi prašymus iš Duomenų subjekto. Gavusi Individualaus kliento prašymą leisti susipažinti su savo Asmens duomenimis, „Jeunesse“ pateiks tokią informaciją, jei įstatymai arba sutartis su Individualiu klientu nenustato ko kito.
 4. Patenkinami prašymai susipažinti, pakeisti arba pataisyti Asmens duomenis. „Jeunesse“ stengsis laiku reaguoti į visus pagrįstus rašytinius prašymus peržiūrėti, pakeisti arba pasyvinti Asmens duomenis.

XI. Šių Nuostatų pakeitimai

Šie Nuostatai gali būti kartkartėmis keičiami, siekiant juos suderinti su ES ir JAV „privatumo skydo“ principais ir kitais galiojančiais duomenų apsaugos bei privatumo įstatymais. Darbuotojams apie šių Nuostatų pakeitimus pranešime paskelbdami informaciją intranete arba el. paštu, arba kitomis priemonėmis. Klientams pranešime apie pakeitimus, kurie gali iš esmės paveikti tai, kaip mes tvarkome anksčiau surinktus Asmens duomenis, ir leisime jiems pasirinkti, ar jų Asmens duomenys gali būti naudojami iš esmės kitokiu būdu.

XII. Klausimai arba skundai

Individualūs klientai iš ES ir Šveicarijos su šiais Nuostatais susijusius klausimus arba skundus gali pateikti „Jeunesse“ el paštu: [email protected].

XIII. Įgyvendinimas ir ginčų sprendimas

Laikydamasi ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV „privatumo skydo“ principų, „Jeunesse“ įsipareigoja spręsti ginčus dėl jūsų privatumo ir mūsų atliekamo jūsų asmens duomenų rinkimo bei naudojimo. Asmenys iš ES ir Šveicarijos, kuriems kyla klausimų arba kurie nerimauja dėl savo asmens duomenų naudojimo, gali susisiekti su mumis el. paštu: [email protected].

Jeigu taikydama savo ginčų nagrinėjimo procesą „Jeunesse“ negalėtų patenkinamai išspręsti klientui kilusios problemos arba klausimo, neišspręstus skundus dėl privatumo pagal ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV „privatumo skydo“ nuostatus „Jeunesse“ perduotų nagrinėti taikant nepriklausomą ginčų sprendimo mechanizmą, kurį administruoja pasaulinis asmens duomenų ir privatumo klausimų arbitražo centras JAMS.

Laiku negavę patvirtinimo dėl pateikto skundo arba tuo atveju, jeigu „Jeunesse“ nepavyksta patenkinamai jo išspręsti, ES ir Šveicarijos asmenys gali pateikti skundą JAMS pagal ES ir Šveicarijos privatumo apsaugos programą, kurią galima rasti čia: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Galiausiai, tam tikrais ribotais atvejais, ES ir Šveicarijos asmenys kaip į galutinę instanciją gali kreiptis į Privatumo apsaugos grupę – arbitražo instituciją, kurios sprendimai privalomi.

„Jeunesse“ įsipareigoja bendradarbiauti su ES ir Šveicarijos duomenų apsaugos institucijomis ir laikytis tokių institucijų pateiktų rekomendacijų, susijusių su žmogiškųjų išteklių duomenimis, perduotais iš ES ir Šveicarijos darbo santykių kontekste.

XIV. Sąvokų apibrėžtys

Šiuose Nuostatuose didžiąją raide rašomos sąvokos turi tokias reikšmes:

" Individualus klientas" reiškia „Jeunesse“ individualų klientą arba vartotoją iš ES arba Šveicarijos. Ši sąvoka taip pat gali apimti bet kokį asmenį – agentą, atstovą arba individualų „Jeunesse“ klientą ir visus „Jeunesse“ darbuotojus, jeigu „Jeunesse“ tokio Individualaus kliento Asmens duomenis gavo dėl šio verslo santykių su „Jeunesse“.

" Duomenų subjektas" gyvas fizinis asmuo, kurio asmens tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta. Asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra žmogus, kuris gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojamas, ypač pasinaudojant nuoroda į vardą arba pavardę, arba į vieną ar daugiau veiksnių, būdingų jo fizinei, psichologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei. Šveicarijoje gyvenantiems klientams Duomenų subjektas gali apimti ir juridinį asmenį.

" Darbuotojas" tai „Jeunesse“, jos filialų arba dukterinių įmonių darbuotojas (laikinas, nuolatinis, dirbantis ne visą darbo dieną arba pagal sutartį), buvęs darbuotojas, nepriklausomas vykdytojas arba darbo ieškantis asmuo, kuris taip pat yra Europos ekonominei erdvei priklausančios šalies gyventojas.

" Europa" arba " Europietis " su Europos Sąjungai priklausančia šalimi susijusios sąvokos. arba gali būti naudojami.

" Asmens duomenys " Kaip nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnyje, asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu („duomenų subjektu“), kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta; asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta, yra asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, visų pirma remiantis jo identifikavimo kodu arba vienu ar keliais jo fizinei, fiziologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei būdingais veiksniais.

" Slapti duomenys" Asmens duomenys, kurie atskleidžia Duomenų subjekto sveikatos problemas arba sveikatos būklę, rasę, tautybę, politinius, religinius arba filosofinius įsitikinus arba pažiūras, seksualinę orientaciją ir narystę profesinėje sąjungoje.

" Trečioji šalis" reiškia bet kokį fizinį arba juridinį asmenį, kuris nėra nei „Jeunesse“, nei „Jeunesse“ darbuotojas, agentas, rangovas arba atstovas.