בעת גלישת אינטרנט פרטית, הרכישה לא זמינה

תנאי שימוש:

ברוך/ה הבא/ה לאתר ג'נס-
 (להלן: "האתר") jeunesseglobal.com
 של חברת ג'נס גלובל בע"מ,  
("ג'נס גלובל" או "אנחנו").
את/ה ("המשתמש") ביקשת גישה לאתר, לשירותים (ראו בהמשך) שאנו מעניקים דרך האתר, ולמידע, תמונות, גרפיקה, נתונים, טקסטים, קבצים, קישורים, צילומים, קבצי שמע, קבצי וידאו, הודעות, תוכנה, תקשורת, תוכן, ארגון, עיצוב, ליקוט, תרגום מגנטי, שיחות דיגיטליות,
, קודי ג'אווה וכל תוכן אחר הקשור לאתר HTM , XML
(כולם להלן: "תוכן").
אנא קרא/י בתשומת לב את התנאים וההגבלות לשימוש באתר ותוכנו (אלה "תנאי השימוש").
הגישה והשימוש באתר ובתוכנו מותנה בקבלה והסכמה ללא שינויים לתנאי שימוש אלה.
בבחירה באפשרות "אני מסכים" למטה, את/ה מתחייב/ת לעמוד בתנאי שימוש אלה.
בבחירה באפשרות "אינני מסכים" למטה, לא תינתן לך הגישה לאתר.
אנא שים/י לב שחלקים אחרים של האתר עלולים לכלול תוספות ו/או תנאי שימוש אחרים.
 

גישה

באפשרותנו להעניק לך מגוון משאבים, כגון חדשות ומידע על ג'נס גלובל, פרטי חשבונך, יכולת ליצירת קשר אלקטרוני עם ג'נס גלובל, כמו גם גישה לשירותים ומידע קיים מזמן לזמן על או דרך האתר (להלן: "השירותים").
אנו שומרים את הזכות לסיים, לשנות, או להשעות את גישתך לאתר, לתוכן או לשירותים שבו בכל זמן (מכל סיבה או ללא סיבה) לפי שיקול דעתנו הבלעדי. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אנו רשאים לסיים, לשנות או להשעות גישה לאתר, תוכנו ו/או שירותים בו על הפרה של תנאי שימוש אלה, ובאם הינך מפיץ/ה של ג'נס גלובל - של מסמך פנייה והסכם ("הסכם ג'נס"), או אם תפר/י את זכויותינו או זכויות צדדים אחרים.
 

פרטיות

מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

התנהלות

את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן:
(א) גילך לפחות 18 שנים, (ב) שימושך באתר ובתוכנו הינו חוקי ולא מפר שום חוקים או תקנות תחת שיפוט המדינה שבה את/ה מתגורר/ת או שממנה את/ה משיג/ה גישה לאתר, (ג) כל המידע (אם בכלל) שסופק על ידך הוא נכון, (ד) יש לך את הזכות החוקית והיכולת להיקשר בתנאים אלו, (ה) שימושך באתר ותוכנו יהיו בהתאם לתנאי שימוש אלו (ובאם הינך מפיץ של ג'נס גלובל, גם הסכם ג'נס והמדיניות והנהלים), (ו) שימושך באתר ותוכנו יהיה מוגבל לפי כל דין, (ז) את/ה כשיר/ה לקבל על עצמך ומקבל/ת על עצמך כל סיכון הקשור לשימוש באתר ותוכנו, ו-(ח) את/ה מבין/ה ומקבל/ת את התנאים, ההתניות והסיכונים הנוגעים לשימוש באתר ותוכנו.

אין לשכפל, להעביר, להעתיק או לפרסם חלק מהאתר או כולו, תוכנו או שירותיו ללא הסכמה מפורשת בכתב. במקרה של שימוש בתוכן האתר, לדוגמת הדפסה, אין להוריד, לשנות או לנסות להוריד או לשנות שום הודעה, סימן או כיתוב בתוכן, כולל אך לא מוגבל להודעות בדבר  זכויות יוצרים, רישום סימן מסחרי והסתייגויות.
אין ליצור כל תוצר הנגזר מהאתר או התוכן,

בהקשר לגישה ו/או שימוש באתר ובתוכן, הינך מסכים/ה להימנע מהמפורט להלן:

 • (1) להשתמש באתר, תוכנו ושירותיו, במלואם או בחלקם, אלא למטרה שהובהרה בתנאי שימוש אלה, או בשימוש באתר או תוכנו לכל מטרה בלתי מוסרית, בלתי חוקית או אסורה על ידי תנאי שימוש אלה או כל רשות מקומית, ממשלתית, תחת החוק והתקנות; 
 • (2) להשתמש באתר, תוכנו או שירותיו בכל דרך שעלולה להזיק, להשבית, להעמיס או לפגוע באתר, בתוכנו ובשירותיו, או להפריע בשימוש כל צד אחר והנאתו מהאתר, תוכנו ושירותיו;
 • (3) לקבל, או לנסות לקבל, כל חומר, מידע או תוכן אחר דרך כל אמצעי שלא ניתן או סופק במתכוון על ידי האתר;
 • (4) לעקוף, או לנסות לעקוף, כל אמצעי ביטחון של האתר;
 • (5) לשנות, למחוק, לשחזר, לפרק או לאחזר (reverse-engineer ) את האתר, תוכנו או שירותיו בכל דרך שהיא;
 • (6) להעלות, לשלוח בדואר אלקטרוני או לשדר אל או דרך האתר או שירותיו, כל פרסום, קידום, או כל תשדורת בלתי מורשית, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור; "דואר זבל", "סקרים", "דואר אלקטרוני שלא נתבקש", "ספאם", "מכתבי שרשרת" או "הונאות פירמידה";
 • (7) להעלות, לפרסם או לשדר בדרך כלשהיא חומרים המכילים "סוסים טרויאניים", "תולעים", וירוסי תוכנה או קודים ממוחשבים אחרים, קבצים או תוכנות המעוצבות למטרת, או העלולות לגרום הפרעה, השמדה או הגבלה של השימושיות הבסיסית של האתר, תוכנו או שירותיו, או כל תוכנה או חומרה ממוחשבת או ציוד תקשורת;
 • (8) להשתמש בכל אמצעי אוטומטי, לרבות, אך מבלי למצות: "עכבישים" אלקטרוניים, "רובוטים" או "זחלנים"; או להוריד נתונים ממאגרי הנתונים שלנו; או
 • (9) לשלב מידע מכל אחד ממסדי הנתונים שלנו לדואר אלקטרוני או מוצרים ושירותים של "דפים לבנים" ודומיו, בין אם מבוססי דפדפן, מבוססי proprietary client-side applications , או מבוססי רשת, ללא הסכמתנו המפורשת, מראש ובכתב.

זכויות קניין רוחני

אלא אם צוין אחרת, האתר שלנו ותוכנו הינם רכוש ג'נס גלובל, שותפיה, מעניקי רשיונותיה או צד ג' אחר, והם מוגנים תחת זכויות יוצרים ברי קיימא, סימן מסחרי, פטנט ודיני קניין רוחני.
למעט המותר במפורש ובמפורט בתנאי שימוש אלה, שכפול, הפצה מחדש, שימוש, או פרסום על ידך של התוכן אסורים בהחלט.
שום בעלות או אינטרס אחר או רשיון, בתוך או לכל פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי וזכויות קנייני רוח אחרים או לתוכן אינם ניתנים, מוקצים או מועברים בתנאי שימוש אלה, או בגין התחברותך ושימושך באתר, בתוכנו או בשירותיו.

כל סימן מסחרי, סימן שירות, סימן מוכר, שם מסחרי וזכויות יוצרים המוצגים באתר או בתוכנו הם רכושנו או רכוש בעליהם בהתאמה.
אין את/ה קונה זכויות או רישיון בשום סימן מסחרי, סימן מוכר, שם מסחרי או זכויות יוצרים המוצגים באתר.

גישה לאתר ותוכנו, ושימוש בשירותינו, מסופקים לך לשימוש עסקי בלבד. אין ליצור מחדש, לפרסם מחדש, להפיץ, להקצות, לתת רישיון משנה, לשלוח מחדש, למכור, או ליצור תוכן נגזר של האתר או תוכנו, או למכור מחדש או להנגיש את שירותינו לאחר.
כל הזכויות באתר ובתוכן אשר לא הוענקו במפורש בתנאי שימוש אלה נשארות בידינו ובידי מעניקי הרישיונות מטעמינו.

מידע קנייני וחשאי

במהלך השימוש באתר, יתכן ותהיה לך גישה למידע סודי המהווה קנייננו או קניין ספקים, מעניקי רישיונות או ישויות דומות.
המונח "מידע קנייני" משמעו כל מידע או חומר שהוא בבעלותנו ואינו גלוי לכולי עלמא או בבעלות ספקים, מעניקי רישיונות מטעמינו או כל ישות דומה, והכולל את כל המידע להלן והמידע ברישיון, בבעלות או בפיתוח כל צד או סוכניו: רשומות ותוכניות עסק; מידע עסקי; נוסחאות ומפרטי מוצר; אסטרטגיות ותוכניות שיווק; תצהירים פיננסיים; רשימות מפיצים ומידע; אילנות יוחסין; פיצויים ומידע פיננסי; תיעוד ורשימות לקוחות; מידע טכני; המצאות; עיצוב מוצר; מידע; שירותים; מבנה תמחורי; הנחות; תוכנות מחשב ורישומים; קוד מקור ו/או קוד אוביקט; תוכנה; וכל מידע קנייני דומה.
את/ה מבין/ה ומאשר/ת שהמידע הקנייני הוא בבעלות,  נרכש באמצעות או תחת רישיון ספקים, מעניקי רישיונות או ישויות דומות, ע"י השקעת זמן ניכר, מאמץ והוצאות, ושמידע קנייני זה הוא בעל ערך, ייחודי ומהווה נכס שלנו ושל ספקינו, מעניקי רישיונות  מטעמנו, או ישויות דומות, מה שמעניק לנו יתרון תחרותי משמעותי.

לכן, עליך לשמור על על סודיות ולהימנע מלחשוף את המידע הקנייני לאף אדם או ישות ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הינך נושא/ת באחריות על כל הפרה בתנאי השימוש וכל פעילות לא מאושרת או חשיפה של מידע קנייני.
במקרה של אילוץ לפי כל חוק, תקנות או הליך משפטי ברי תוקף לחשוף כל מידע קנייני, עליך לספק לנו באופן מיידי בקשה על מנת שנוכל לבקש צו מניעתי או פתרון הולם אחר.
בנוסף, באם אולצת לחשוף כל מידע קנייני, עליך לחשוף רק חלקים שהחוק מאלץ אותך לחשוף כפי שאושר בחוות דעת משפטית על ידי עורך הדין שלך, על חשבונך.
לבקשתינו, עליך להחזיר כל חומר המכיל מידע קנייני.

שיפויים

תשפה ותגן עלינו ועל שותפים, עובדים, קבלנים, קבלני משנה, ספקי מידע, ספקים, עורכי דין, סוכנים, הורים, חברות בת וחברות קשורות, וכן על הבעלים, בעלי תפקיד, דירקטורים, עובדים, קבלני-משנה, עורכי-דין, סוכנים, הורים, וחברות-בת של מי מהם (וביחד להלן:"צדדים קשורים")ולא תחזיק מי מהם אחראי לכל אבדן, נזק, תביעה, טענה, עלות, או הוצאה, כולל, אך לא מוגבל לשכר-טרחת עורכי-דין סביר הנגרם בהקשר ל:
א) הפרה של אילו מתנאי שימוש אלה,
ב) שימוש באתר או בתוכן.
איננו מחויבים לפצות, להגן, לשפות, או לוותר על זכות, בכל מקרה העולה כתוצאה או בהקשר לשימוש באתר או בתוכן או מתנאי שימוש אלה.

שחרור מאחריות

איננו מתחייבים לגבי מצג בנוגע לתאימות, זמינות, מועדים, ודיוק של האתר, השירותים שבו או התוכן שהאתר מכיל לשום מטרה. האתר וכל התוכן, שירותים, תוכנות ומוצרים, מסופקים כמות שהם (as is ), כולל כל פגם ובכפוף לזמינות ולכל דין.

אנו מצהירים כי איננו מקבלים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בגין או בהקשר לאתר, שירותים, תוכן, לרבות אך מבלי להגביל, קניין רוחני, סחירות, והתאמה למטרה מסוימת וכל אחריות העולה כתוצאה מחוק, תקנה, שימוש, מסחר, או מהלך עסקים רגיל, ועל כל חבות בהקשר לאתר, לתוכן, ולשירותים ומכל פעולה הנובעת מהשתתפותך באיזה מהשירותים.

השימוש באתר, שירותיו ותוכנו הם באחריותך הבלעדית.
למרות שהתוכן שלנו מתעדכן מפעם לפעם, יתכן שהוא יהיה מיושן ו/או מכיל אי דיוקים או טעויות סופר. אנו לא אחראים לחוסר יכולת או כשלון (מסיבה כלשהיא) ליצור קשר עם האתר או תוכנו או שימוש אחר או קבלת מידע או שירותים, מאת או בקשר לאתר, תוכנו או הרכישות שנעשו מאיתנו.

איננו מתחייבים שהאתר, המוצרים או השירותים בו יהיו מותאמים עם כל חומרה או תוכנה, או שהאתר או כל שירות מטעמו יהיו נטולי הפרעות או שגיאות.

איננו אחראים לאחזקה של נתוני צרכן, או למחיקה, השחתה, השמדה, נזק, אובדן או כישלון של כל נתוני צרכן או לגישת צד ג' לכל נתוני צרכן.

איננו אחראים או יוצרים מצג באשר לרמת ההצלחה, אם בכלל, שפרט יכול להשיג על ידי שימוש בשירות או במוצרינו. תוצאות פרטניות עלולות להשתנות ותלויות בגורמים רבים הכוללים מצב פיננסי ספציפי, מאמצים, ופעולות.
באחריותך להתייעץ עם יועצים מקצועיים כגון רואה חשבון, עו"ד ו/או יועץ מקצועי לקבלת יעוץ ספציפי לעסק שלך.

בנוסף, אנו ומעניקי הרישיונות מטעמינו לא נותנים אחריות לגבי התוכן או השירותים או החומרים והטכנולוגיה הזמינה בתוך או דרך האתר שיהיו ראויים או זמינים לשימוש בכל מיקום גיאוגרפי.
אם הינך משתמש/ת באתר מחוץ לגבולות ארצות הברית, אחריות ציות לכל החוקים הישימים חלה עליך בלבד, כולל ומבלי להגביל, תקנות ייבוא וייצוא של ארצות אחרות.

לא אנו או שום ספק צד ג', שותף או קבוצת בת, אחראים שהאתר, שרתיו או כל דואר אלקטרוני שנשלח מהאתר או על ידי כל ספק צד ג', שותף או חברת בת,  נקיים מוירוסים או רכיבים הרסניים אחרים.

שימוש בשירותים

לדוגמא בלבד ומבלי לפגוע בכלליות האמור, את/ה מסכים/ה שבשימוש בתוכן, שירותים או כל חלק באתר לא תעשה:

 • (א) שינוי, מחיקה, חיבור מחדש, פירוק מחדש או הנדסה הפוכה באתר, תוכנו או שירותיו בכל דרך כלשהיא;
 • (ב) השמצה, ניצול לרעה, הטרדה, איום או הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כגון הזכות לפרטיות ופרסום) של אחרים;
 • (ג) שימוש בשירותים בצורה אחרת ממה שפורט במפורש בתנאי שימוש אלה או פרסום, שידור, העתקה, ייצור מחדש, דואר אלקטרוני, העלאה לרשת, או הפצה (או שימוש באתר או תוכנו לבצע כאמור ביחס אל) כל נושא, שם, חומר או מידע לא הולם, משמיץ, מפר או פוגע בזכויות, מגונה, לא הולם או בלתי חוקי;
 • (ד) העלאת קבצים המכילים תוכנה או חומר אחר המוגן תחת דיני הקניין הרוחני (או תחת זכות לפרטיות או לפרסום) אלא אם הזכויות בבעלותך או תחת שליטתך או שקיבלת את ההסכמות הנדרשות;
 • (ה) העלאת קבצים המכילים וירוסים, קבצים מושחתים או כל תוכנה או תוכנית דומה העלולה להזיק לפעילות של מחשב אחר;
 • (ו) פרסום או הצעה לקנייה או מכירה של טובין או שירותים לכל מטרה מסחרית, למעט שירות מסוים המאפשר במיוחד הודעות מסוג זה;
 • (ז) עריכה או העברת סקרים, תחרויות, הונאות פירמידה, מכתבי שרשרת, דואר זבל, ספאם, דואר אלקטרוני שלא התבקש, או כל פרסום, מסע קידום או תקשורת לא מאושרת;
 • (ח) הורדת כל קובץ שהועלה על ידי משתמש אחר בשירות שאת/ה יודע/ת או צריך/ה לדעת שקיים איסור חוקי להפיצו בדרך כזו;
 • (ט) זיוף או מחיקת פרטי המחבר, הודעות משפטיות או הודעות מתאימות אחרות, כל ציון בלעדיות או תוויות מוצא או מקור של תוכנה, או חומר אחר שקובץ שהועלה מכיל;
 • (י) הגבלה או מניעה ממשתמש אחר להשתמש ולהנות מהשירותים שאנו מספקים, או מכל חלק אחר של האתר ותוכנו;
 • (כ) הפרת קודי התנהגות או הנחיות אחרות שעלולות להיות ישימות לכל שירות ספציפי או כל חלק של האתר ותוכנו;
 • (ל) לאגור או בדרך אחרת לאסוף מידע על אחרים, לרבות, אך בלי למצותלכתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב;
 • (מ) להפר כל חוק, כלל או תקנה ברי תוקף;
 • (נ) להשתמש בשירותים אם הנך ממוקם/ת במדינה שהינה תחת חרם מדיני מטעם ארצות הברית, או שהינך נמצא/ת ברשימת משרד האוצר האמריקאי Specially Designated Nationals , או;
 • (ס) לשתף את סיסמתך, לאפשר גישה של אחר לחשבונך, או לעשות כל דבר שעלול לסכן את אבטחת החשבון שלך;

אין לנו כל מחויבות לנטר את השירותים, האתר ותוכנו.
אולם, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעבור על חומר שפורסם לשירות ולהסיר כל חומר לפי שיקול הדעת הבלעדי שלנו. איננו מקבלים כל חבות בהקשר לניטור פעולות או מחדלים.

אנו שומרים את הזכות בכל זמן לחשוף מידע כנדרש לציות לכל חוק, תקנה, הליך משפטי, או בקשה ממשלתית, או לערוך, לסרב להעלות, או להסיר כל מידע או חומר, במלואו או בחלקו, תחת שיקול הדעת הבלעדי שלנו.

חומרים שהועלו לשירות עלולים להיות נתונים תחת הגבלות על שימוש, שכפול, פירוק, ו/או הפצה. את/ה אחראי/ת לדבוק בהגבלות אלו אם הורדת חומרים שכאלה.

מידע המסופק לנו

בכפוף למדיניות הפרטיות, לכל מידע, נתונים, קובץ שמע, צילומים, קבצי וידאו, ועבודות שתספק לנו, כולל כל הערה והצעה (להלן: "תוכן באמצעות אורח"), את/ה מעניק/ה לנו רשיון לא בלעדי, ניתן להעברה או להרשאת משנה, שניתן להקצותו, תמידי, בלתי הפיך, עולמי, נטול תגמולים, ומשולם במלואו להשתמש, להחזיק, להעתיק, להפיץ, למכור, לחשוף, להציג פומבית, לשנות, לייבא, לייצא, ולייצר, להעביר, להשתמש, וליצור עבודות נגזרות הימנו, באמצעות רבדי הפצה מרובים בכל מדיה קיימת או עתידית.

שום פיצוי לא ישולם על ידינו בהקשר לשימוש שלך שיצרת בתוכן באמצעות אורח, כמפורט במסמך זה.
אין אנו מחויבים להעלות או להשתמש בכל תוכן שיצרת כמשתמש אורח ועשויים להסיר תוכן זה כראות עיננו.

בפרסום, העלאת, הקלדת, או מסירת תוכן משתמש אורח, הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי בבעלותך או בשליטתך כל הזכויות בתוכן משתמש אורח כמתואר בפרק זה, כולל, אך לא מוגבל, כל הזכויות הנדרשות להעלאת, מסירת או העברת התוכן כאמור.

כל תוכן משתמש אורח, אשר העלאת, פרסמת, או אחסנת באמצעות השירותים, הוא באחריותך הבלעדית.

שירותינו עשויים להכיל שירותי לוח מודעות, איזורי צ'אט, קבוצות חדשות, פורומים, קהילות, דפי אינטרנט אישיים, יומנים, ו/או כל אמצעי תקשורת המיועד להעלאת או הפצת מידע, חומרים או תוכן אחר, או לתקשר עם ציבור או עם קבוצה.
אתה/ אחראי/ת בלעדי/ת לכל מידע, תמונה, גרפיקה, נתונים, טקסט, קובץ, קישור, תוכנה, הודעה, תקשורת וחומר אחר ("תוכן משתמש קצה") שאת/ה (או מישהו מטעמך) מפרסם/ת, מחלק/ת, מראה, מפיץ/ה, או מעביר/ה דרך האתר בכל צורה, בין אם בצורה פרטית או ציבורית.

אין לנו שליטה ואין אנו בודקים או מסננים בהכרח את תכני משתמש קצה המפורסמים באתר, ובהתאם איננו מבטיחים את הדיוק, אמינות, או איכות של תוכן משתמש קצה כאמור. אנו שומרים את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו המוחלט והבלעדי, לערוך, למחוק, או לשמור, כל תוכן משתמש קצה המופיע באתר.
את/ה מבין/ה כי בכניסה לאתר את/ה עלול להחשף לתוכן משתמש קצה פוגעני, מגונה, או מעליב. הנך מסכים/ה להשתמש בשירותים, רק על מנת לפרסם, לשלוח ולקבל הודעות וחומרים תקינים ורלוונטיים לשירות המסוים. הנך מעניק/ה לנו זכות מוגבלת ולא-בלעדית, הניתנת להעברה, להעברת משנה, בלתי הפיכה, גלובלית, חופשיה מתשלומים, ומשולמת במלואה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, למכור, להרשות, לחשוף, להציג בפומבי, לשנות, לייצר, לייבא, לייצא, ולייצר עבודות נגזרות של תוכן משתמש הקצה לצורך אספקת השירותים לגביהם תנאי השימוש מתייחסים.

הודעה מיוחדת לגבי הפרת זכויות יוצרים

הגבלת אחריות

ככל המותר לפי כל דין, אנו וצדדים מטעמינו לא נישא אחריות כלשהיא בעבור כל שימוש שיעשה על ידך או מידע אחר או שירות הקשור לאתר, ולא נישא אחריות בעבור כל נזק, ישיר או עקיף, מיוחד, מקרי, או תוצאתי (כולל אך לא מוגבל לנזק עסקי, אובדן רווחים, או תביעה משפטית),  

(א) הנגרם כתוצאה מכל החלטה או פעולה שעשית בהסתמך על התוכן או על המוצרים או שירותים.
(ב) הנגרם כתוצאה או הקשור לשימוש או תפקוד האתר או התוכן, או מעיכוב או העדר זמינות של האתר, התוכן, או השירותים הנלווים, או משימוש או שימוש לרעה בכל מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים, גרפיקה נלווית, ותוכן שהושג דרך האתר,
(ג) כל מידע חסר או שגוי או,
(ד) העולה בכל דרך אחרת מאבדן נתונים או מידע השייכים לך, בין אם בהתבסס על הפרת הסכם, הפרת תנאי אחריות, נזיקין (כולל, אך לא מוגבל, לרשלנות), או כל דין אחר, חרף אזהרות מראש מפני נזק כאמור.

איננו אחראים לגבי הפרעות, ניתוקים, או העדר זמינות של רשתות, שרתים, לווינים, ספקי שירות אינטרנט, אתרים, או חיבורים אחרים, או לגבי, קצרים בתקשורת, שדרי טלפון, מחשב, או כבלים, שנכשלו, עורבלו, הסתבכו או התעכבו, או לגבי כל תקלה או קשיים טכניים אחרים.

התנאים, המגבלות והוויתורים דלעיל, יחולו עליך במידה המירבית שמרשה כל דין, בכל פעולה, בין עם חוזית, נזיקית (כולל, אך לא מוגבל, לרשלנות), או כל דוקטורינה משפטית אחרית. כל סעיף שיוכרז בטל, לא ישפיע על תוקף או על אכיפות יתר תנאי השימוש.

קישורים

יתכן והאתר יכיל מעת לעת קישורים או אזכור לאתרים ומפרסמים מצד שלישי ("להלן: אתרי צד ג'"). התקשרותך לאתרים מצד שלישי כאלה היא על אחריותך בלבד. אנו לא אחראים לדיוק או אמינות כל תוכן, מידע, דעות, עצות, הצהרות, או כל מידע אחר באתר צד שלישי. אנו לא חוקרים, מנטרים, או בודקים צדדים שלישיים כאמור לגבי דיוק או שלמות.

איננו אחראים לזמינות אתרי צד ג' האמורים, ואיננו אחראים, למראה או להתאמה או לאיכות הסובייקטיבית של תוכן אינפורמטיבי, פרסום, מוצרים, או כל חומר אחר שהושג באמצעות או דרך אתרי צד ג' כאמור.
אנו מספקים לך קישורים אלה כנוחות בלבד, ואנו רשאים להפסיק לספקם לפי שיקול דעתנו הבלעדי בכל עת וללא הודעה מראש.
אין באמור במידע, חומרים, או תוכן של כל אתרי צד ג' הנכללים, מוזכרים, או מקושרים בקישורית לאתר, להוות חסות לכל תוכן או הצהרה או מוצר או שירות או דעה או עצה המובעת או המשתמעת מאתרי צד ג'.

אם תחליט לעזוב את האתר ולגשת לאתרי צד ג' האמורים, הנך עושה זאת על אחריותך הבלעדית. בשום מקרה לא נהיה אנו או מי מטעמנו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל אבדן, פציעה, או נזק הנגרם או הנטען כי נגרם, לך בהקשר לשימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתונים, דעות, עצות, הצהרות, טובין, שירותים או מוצרים הנמצאים באתרי צד ג' כאמור לעיל.

כל טענות או חששות, יש להפנות אל מנהל האתר האדמיניסטרטור של האתר הרלוונטי. אין בקישור לאתר צד ג' משתמע שאנו מורשים להשתמש בכל סמל זכויות יוצרים או סימן מסחרי, לוגו, או קניין רוחני, המוצג דרך קישורים אלו, או כי האתר צד ג' מורשה כאמור להשתמש בכל סימן, שם, לוגו או סמל זכויות יוצרים שלנו.

קישור לאתר החברה

אם הנך מפיץ של ג'נס גלובל, אתה מקבל זכות מוגבלת, לא-בלעדית, ליצור קישורית הייפר-טקסט לאתר מהאתר המשוכפל שסיפקנו לך, בכפוף לעמידת הקישורית בתנאי השימוש, להסכם ג'נס והמדיניות והנהלים שלנו. אינך יכול ליצור מצג לפיו כל חלק מהאתר הוא חלק מהאתר שלך. זכות מוגבלת זו יכולה להשלל בכל עת.

שינויים

אנו שומרים את הזכות, לשנות, להתאים, להוסיף, או להוריד חלקים מתנאי שימוש אלה בכל זמן ולפי שיקול דעתנו הבלעדי. עליך להתעדכן  בתנאי השימוש מפעם לפעם. בשימושך באתר לאחר שפרסמנו את השינויים בתנאי השימוש, יחשב הדבר כהסכמה לשינויים בתנאי השימוש.

ברירת משפט

על תנאי שימוש אלה יחולו, יפורשו ויאכפו, חוקי מדינת פלורידה, ארה"ב, ומבלי להתחשב בסתירות בין מערכות משפט.
עליך לפעול לקיום כל עילה שתעמוד לך בהקשר לאתר תוך שנתיים מיום שקמה, ולא, תתיישן העילה ויראוך כמוותר עליה לצמיתות.
כל טענה משפטית הנוגעת לתנאי שימוש אלה תועלה בבית המשפט המדיני והפדרלי הממוקם במחוז סמינול, פלורידה ארצות הברית בלבד.
הצדדים מסכימים בזאת על סמכות השיפוט המקומית והעניינית כאמור לעיל.

סעדים בגין הפרה

בכל מקרה או חשש של הפרת תנאי השימוש, יהא ניתן לאכוף את תנאי השימוש באמצעות צו מתאים או תביעה, גם ללא הוכחת נזק, ובכפוף להוכחת כל תנאי אחר הנדרש לאמצעי כאמור, זאת מבלי לגרוע מזכותנו לכל סעד אחר.

שונות

תנאי השימוש הינם עצמאיים ונפרדים, ובמקרה בו ייפסק ע"י ערכאה מוסמכת כי אחד או יותר מהתנאים בטל, לא יהא בבטלות זו להשליך על התנאים הנותרים.
ויתור או מחילה מצידנו על הפרת איזה מן התנאים לא יהוו ויתור או מחילה על כל הפרה נוספת.

פרק זה, וכל תנאי השימוש הנוגעים לאחריות, שיפוי, חיובים, וקניין רוחני - יוותרו בתוקפם גם לאחר ביטולם של תנאי השימוש.

תנאי שימוש אלה אינם באים לגרוע מכל סעד או זכות העומדת לנו או לספקים, מעניקי רישיונות, או ישויות דומות מטעמנו, מכח דיני קניין רוחני, הגנת זכויות, וכל דין אחר.

תנאי שימוש אלה, ומדיניות הפרטיות שלנו, וכל הסכם תוכן משתמש קצה שאושר על ידי הקלקה באתר, ובנוסף אם הינך מפיץ של ג'נס גלובל, הסכם ג'נס והמדיניות והנהלים, מהווים את ההסכם במלואו ביננו לבינך ביחס לשימושך באתר, ובאים במקום כל הסכם קודם אחר, בין אם בכתב או בעל פה.
כל ויתור על ידי מי מהצדדים, על הפרה או אי עמידה בתנאים אלו לא יחשב כוויתור על כל הפרה או אי עמידה בתנאים קודמת או עתידית.
כותרות הסעיפים במסמך זה הינם לנוחות בלבד, ולא יבואו בחשבון בפרשנות מסמך זה.

גרסה מודפסת של תנאי השימוש ושל כל הודעה הניתנת בצורה אלקטרונית יהיו קבילים בבוררות או בכל הליך משפטי או אדמיניסטרטיבי, המתבסס על, או הנוגע לתנאי שימוש אלה, באותה מידה ותחת אותם תנאים, כמסמכים עסקיים ורשמיים שנוצרו ונשמרו במקור על נייר.
הצדדים מצהירים כי זו כוונתם כי תנאי השימוש וכל המסמכים הקשורים ינוסחו בשפה האנגלית, כפי שזו מדוברת בארצות הברית.

בשימוש באתר, את/ה מצהיר/ה שקראת את תנאי השימוש, הבנת אותם ומסכים/ה להיות מחויב בכל התנאים והתקנות לעיל, כפי שיעודכנו מעת לעת.