Eraviisilise sirvimise korral ei ole ostmine võimalik

Kasutustingimused

Tere tulemast ettevõtte Jeunesse Global, LLC („Jeunesse Global“ või „meid“ või „meie“) veebisaidile jeunesseglobal.com („veebisait“). Te („kasutaja“) olete taotlenud juurdepääsu veebisaidile, meie poolt läbi veebisaidi pakutavatele teenustele (määratletud allpool) ning veebisaidiga seotud teabele, piltidele, graafikale, andmetele, tekstidele, failidele, linkidele, fotodele, audiole, videotele, sõnumitele, tarkvarale, teadetele, sisule, korraldusele, kujundusele, kompilatsioonile, magnetilisele translatsioonile, digitaalsele muundamisele, HTML-ile, XML-ile, Java koodile ja muule sisule (ühiselt „sisu“). Palun lugege veebisaidi ja sisu kasutustingimused (käesolevad „kasutustingimused“) hoolikalt läbi. Te saate veebisaidile ja sisule juurdepääsu ja kasutusõiguse ainult pärast nende kasutustingimustega nõustumist ja nende muutmata kujul heakskiitmist. Klõpsates allpool oleval nupul „Nõustun“, nõustute järgima neid kasutustingimusi. Klõpsates allpool oleval nupul „Ei nõustu“, ei anta Teile veebisaidile ligipääsu. Palun pöörake tähelepanu asjaolule, et veebisaidi muud osad võivad sisaldada täiendavaid ja/või käesolevatest erinevaid kasutustingimusi.

Ligipääs

Me võime Teile pakkuda mitmesuguseid ressursse, näiteks Jeunesse Global’it puudutavaid uudiseid ja teavet, Teie kontot puudutavat teavet, Jeunesse Global’iga elektrooniliselt suhtlemise võimalusi ning aeg-ajalt veebisaidil või selle kaudu ligipääsetavaid teenuseid ja teavet („teenused“). Me jätame endale õiguse igal ajal oma äranägemise järgi lõpetada, muuta või peatada Teie ligipääsu veebisaidile, sisule või teenustele (mistahes põhjusel või ilma põhjuseta). Eelkõige võime me ilma piiranguteta lõpetada, muuta või peatada Teie ligipääsu veebisaidile, sisule ja/või teenustele juhul, kui Te ei pea kinni nendest kasutustingimustest, ning kui Te olete Jeunesse Global’i edasimüüja, siis ka oma taotlusest ja lepingust („Jeunesse leping“), või kui Te rikute meie või mistahes muu osalise õigusi.

Privaatsus

Nende kasutustingimustega on liidetud ka meie privaatsuspoliitika, mis moodustab nende kasutustingimuste osa.

Käitumine

Te kinnitate ja tagate, et (a) Te olete vähemalt 18-aastane; (b) Te kasutate veebisaiti ja sisu Teie elukohariigis või riigis, kus Te veebisaiti kasutate või sellele muul viisil ligi pääsete, kehtivate seaduste kohaselt ega riku sealseid seadusi ega eeskirju; (c) kogu Teie poolt meile esitatav teave (selle olemasolul) on õige; (d) Teil on seaduslik õigus ja võime sõlmida neid kasutustingimusi; (e) Te kasutate veebisaiti ja sisu nende kasutustingimuste kohaselt (ning kui Te olete Jeunesse Global’i edasimüüja, siis ka Jeunesse lepingu ning põhimõtete ja protseduuride kohaselt); (f) Te kasutate veebisaiti ja sisu kõigi kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt; (g) Te suudate arvestada ja arvestategi veebisaidi ja sisu kasutamisega seotud mistahes riskidega ning (h) Te saate aru veebisaidi ja sisu kasutamise tingimustest ja riskidest ning nõustute nendega.

Te ei tohi osaliselt ega täielikult kopeerida, edastada, levitada, müüa ega avaldada veebisaiti, sisu ega teenuseid ilma eelneva selgesõnalise ja kirjaliku nõusolekuta. Kui Te kasutate sisu, näiteks prindite seda, siis ei tohi Te eemaldada ega muuta sisus või sisul olevaid mistahes teateid, märke ega legende, sealhulgas autoriõiguse märke, kaubamärke ega lahtiütlemisi, ega põhjustada nende eemaldamist või muutmist. Te ei tohi luua veebisaidist ega sisust tuletatud teoseid. Seoses veebisaidile ja sisule ligipääsuga ja/või nende kasutamisega, nõustute Te mitte tegema järgmist:

 • (i) Tervikuna või osaliselt kasutama veebisaiti, sisu või teenuseid viisil, mida ei ole nendes kasutustingimustes selgesõnaliselt määratud, või kasutama veebisaiti või sisu mistahes eesmärgil, mis on ebaseaduslik, amoraalne või nende kasutustingimuste, kõigi kehtivate kohalike, riiklike ja föderaalsete seaduste, eeskirjade ja regulatsioonide alusel keelatud;
 • (ii) Kasutama veebisaiti, sisu või teenuseid viisil, mis võib veebisaiti, sisu või teenuseid kahjustada, blokeerida, ülekoormata või rikkuda, või segada veebisaidi, sisu või teenuste kasutamist ja nautimist mistahes muu osalise poolt;
 • (iii) Hankima või üritama hankida materjale, teavet või muud sisu vahenditega, mida ei ole veebisaidi kaudu tahtlikult kättesaadavaks tehtud või ette nähtud;
 • (iv) Mööda hiilima või üritama mööda hiilida veebisaidi turvaelementidest;
 • (v) Mitte mingil moel muutma, kustutama, dekompileerima, osadeks võtma ega pöördprojekteerima veebisaiti, sisu või teenuseid;
 • (vi) Üles laadima, e-postiga saatma või muul moel edastama veebisaidile või teenustele või läbi nende mistahes reklaame, turundus- või muid volitamata teateid, sealhulgas rämpsposti, uuringuid, soovimatuid e-kirju, spämmi, ahelkirju ja püramiidskeeme;
 • (vii) Üles laadima, postitama, e-postiga saatma või muul moel edastama mistahes materjale, mis sisaldavad „trooja hobuseid“, „ussviiruseid“, tarkvaraviiruseid või muid arvutikoode, faile või programme, mis on mõeldud selleks, et (või mis võivad) katkestada, hävitada, häirida või piirata veebisaidi, sisu või teenuste või mistahes arvutitarkvara või -riistvara või telekommunikatsiooniseadmete funktsionaalsust;
 • (viii) Kasutama meie andmebaasidest andmete allalaadimiseks automaatseid vahendeid, sealhulgas elektroonilisi „ämblikke“, „roboteid“ või „roomajaid“ ning
 • (ix) Lisama ilma meie eelneva selgesõnalise ja kirjaliku nõusolekuta meie andmebaasidest andmeid e-kirjadesse või muudesse „valgete lehtede“ toodetesse või teenustesse, olgu need brauseripõhised, kliendipoolsete suletud rakenduste põhised või veebipõhised.

Intellektuaalomandiõigused

Kui ei ole märgitud teisiti, on meie veebisait ja sisu Jeunesse Global’i, selle tütarettevõtete, litsentsiaaride või muude kolmandate isikute omandid ning need on kaitstud kohalduvate autoriõiguse-, kaubamärgi-, patendi- ja muude intellektuaalomandiõiguste ja seadustega. Välja arvatud nendes kasutustingimustes konkreetselt lubatud juhtudel, on Teie poolt sisu kopeerimine, levitamine, kasutamine või avaldamine rangelt keelatud. Nende kasutustingimustega ega Teie poolt veebisaidile, sisule või teenustele juurdepääsu ja kasutamise tagajärjel ei anta, määrata ega edastata mitte ühtegi omandit või muud huvi ega litsentsi seoses mistahes patendi, autoriõiguse, kaubamärgi, ärisaladuse ja muu intellektuaalomandiõiguse või sisuga.

Veebisaidil või sisus kuvatavad kõik kaubamärgid, teenindusmärgid, kaubanimed ja autoriõigused kuuluvad meile või nende vastavatele omanikele. Te ei oma õigusi ega litsentse veebisaidil kuvatavatele kaubamärkidele, teenindusmärkidele, kaubanimedele ega autoriõigustele.

Veebisaidile ja sisule ligipääs ning meie teenuste kasutamine on mõeldud ainult Teie äriotstarbel kasutamiseks. Te ei tohi veebisaidist ega sisust paljundada, uuesti avaldada, levitada, määrata, all-litsentsida, taasedastada, müüa ega valmistada tuletatud teoseid ega meie teenuseid teistele edasi müüa ega kättesaadavaks teha. Nendes kasutustingimustes selgesõnaliselt mitte antud veebisaidi ja sisuga seotud kõik õigused kuuluvad meile või meie litsentsiaaridele.

Konfidentsiaalne ja ärisaladuse alla kuuluv teave

Veebisaiti kasutades võite Te ligi pääseda meie või meie tarnijate, litsentsiaaride või muude sarnaste üksuste konfidentsiaalsele ja ärisaladuse alla kuuluvale teabele. Termin „ärisaladuse alla kuuluv teave“ tähistab teavet või materjali, mis on meie või meie tarnijate, litsentsiaaride või muude üksuste jaoks firmasisene ja konfidentsiaalne, ning hõlmab järgmisi litsentsitud, omatavat või nimetatud osaliste või nende agentide poolt välja töötatud andmeid ja materjale: äridokumendid ja -plaanid; äriteave; toodete koostis ja spetsifikatsioonid; turunduskavad ja -strateegiad; finantsaruanded; edasimüüjate nimekirjad ja neid puudutav teave, genealoogiad, hüvituskavad ja finantsteave; klientide nimekirjad ja andmed; tehniline teave; leiutised; tootekujundus; teave; teenused; hinnakujunduse struktuur; soodustused; arvutiprogrammid ja infotehnoloogilised nimekirjad; lähtekood ja/või objektkood; tarkvara ning muu sarnane ärisaladuse alla kuuluv teave. Te mõistate ja nõustute, et seda ärisaladuse alla kuuluvat teavet omame, hangime või litsentseerime meie või meie tarnijad, litsentsiaarid või muud sarnased üksused, investeerides sellesse märkimisväärselt aega, tööd ja rahalisi vahendeid, ning et ärisaladuse alla kuuluv teave on meie või meie tarnijate, litsentsiaaride või muude sarnaste üksuste väärtuslik, eriline ja ainulaadne vara, mis annab meile olulise konkurentsieelise. Seetõttu peate Te hoidma ärisaladuse alla kuuluvat teavet konfidentsiaalsena ning ei tohi seda ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta avalda mitte ühelegi füüsilisele ega juriidilisele isikule. Nende kasutustingimuste rikkumise ning ärisaladuse alla kuuluva teabe volitamata kasutamise või avalikustamise korral peetakse Teid selle eest vastutavaks. Kui Te olete sunnitud kehtiva seaduse, määruse või kohtumenetluse alusel avaldama mistahes ärisaladuse alla kuuluvat teavet, peate Te meid sellest viivitamatult teavitama, et saaksime hankida kaitsemääruse või muu asjakohase õiguskaitsevahendi. Veelgi enam, kui Te olete sunnitud avaldama mistahes ärisaladuse alla kuuluvat teavet, tohite Te avaldada ärisaladuse alla kuuluva teabe ainult seda osa, mida Te olete seaduse alusel sunnitud avaldama, mis kinnitatakse Teie kulul Teie kaitsja õigusliku hinnanguga. Meie nõudmise korral peate Te tagastama kõik materjalid, mis sisaldavad ärisaladuse alla kuuluvat teavet.

Hüvitamine

Te peate hüvitama, kaitsma ja süütuks pidama meid, meie tütarettevõtteid ja litsentsiaare, omanikke, ametnikke, direktoreid, töötajaid, alltöövõtjaid, teabe pakkujaid, tarnijaid, juriste, agente, emaettevõtjaid, tütarettevõtjaid ja sidusettevõtjaid ning nende kõigi omanikke, ametnikke, direktoreid, töötajaid, alltöövõtjaid, juriste, agente, emaettevõtjaid, tütarettevõtjaid ja sidusettevõtjaid (ühiselt „meiega seotud partnerid“) seoses mistahes vastutuse, kaotuse, nõude, kahjustuse, kaebuse, otsuse, kulu või maksumusega, sealhulgas ka mõistlike advokaaditasudega, mis on seotud Teie (a) suutmatusega nendest kasutustingimustest kinni pidada või (b) veebisaidi või sisu Teiepoolse kasutamisega. Me ei ole kohustatud Teile hüvitama ega Teid kaitsma, vastutusest vabastama ega süütuks pidama tulenevalt, seoses või tingituna nendest kasutustingimustest, veebisaidist või veebisaidi või sisu Teiepoolsest ligipääsust või kasutamisest.

Lahtiütlemine

ME EI KINNITA MITTE MINGIL OTSTARBEL VEEBISAIDI, TEENUSTE VÕI VEEBISAIDIL SISALDUVA TEABE SOBILIKKUST, TÖÖKINDLUST, KÄTTESAADAVUST, AJAKOHASUST EGA PAIKAPIDAVUST. SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES ON VEEBISAIT JA KÕIK SELLE SISU, TEENUSED, TARKVARA JA TOOTED ESITATUD „KVALITEEDIGARANTIITA“, „KOOS KÕIGI VIGADEGA“ JA „OLEMASOLEVAL KUJUL.“ ME LOOBUME KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD VEEBISAIDI, TEENUSTE JA SISUGA, SEALHULGAS KA RIKKUMISTE PUUDUMISE, TURUSTATAVUSE JA TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIIDEST NING SEADUSTEST, PÕHIMÄÄRUSTEST, KAUBANDUSE RAKENDAMISEST VÕI TEHINGUTE KÄIGUS TULENEVATEST GARANTIIDEST NING MISTAHES VASTUTUSEST SEOSES VEEBISAIDI, SISU JA TEENUSTEGA NING MISTAHES TEGEVUSTEST, MIS TULENEVAD TEIE POOLT TEENUSTES OSALEMISEST. 

TE VASTUTATE VEEBISAIDI, TEENUSTE JA SISU KASUTAMISE EEST AINUISIKULISELT. KUIGI ME VÕIME OMA SISU AEG-AJALT UUENDADA, VÕIB SEE OLLA AEGUNUD JA/VÕI SISALDADA EBATÄPSUSI VÕI TRÜKIVIGU. ME EI VASTUTA SELLE EEST, KUI TEIE EI OSKA VÕI EI SUUDA (MISTAHES PÕHJUSEL) VEEBISAIDILE VÕI SISULE LIGI PÄÄSEDA VÕI NEID MUUL MOEL KASUTADA VÕI SAADA TEAVET VÕI TEENUSEID VEEBISAIDILT VÕI SISUST VÕI NENDEGA SEOSES, EGA TEIE POOLT MEILT TEOSTATUD OSTUDE EEST. ME EI GARANTEERI, ET VEEBISAIT, TOOTED VÕI TEENUSED ÜHILDUVAD MISTAHES RIISTVARA- VÕI TARKVARASÜSTEEMIDEGA VÕI ET VEEBISAIT VÕI TEENUSED EI KATKE VÕI TÖÖTAVAD TÕRGETETA. 

ME EI VASTUTA TARBIJAANDMETE SÄILITAMISE EEST EGA TARBIJAANDMETE KUSTUTAMISE, RIKKUMISE, HÄVITAMISE, KAHJUSTAMISE, KAOTAMISE VÕI TÕRGETE EEST EGA TARBIJAANDMETELE KOLMANDATE ISIKUTE POOLT LIGIPÄÄSEMISE EEST. 

ME EI GARANTEERI EGA KINNITA VÕIMALIKKU EDU, MIDA ISIKUD VÕIVAD SAAVUTADA MEIE TOODETE VÕI TEENUSTE KASUTAMISEL. INDIVIDUAALSED TULEMUSED VÕIVAD VARIEERUDA JA OLENEDA PALJUDEST TEGURITEST, SEALHULGAS ISIKU KONKREETSEST FINANTSOLUKORRAST, JÕUPINGUTUSTEST JA TEGUDEST. SOOVITAME PÖÖRDUDA 5

KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTI, NÄITEKS RAAMATUPIDAJA, JURISTI JA/VÕI ERIALANÕUSTAJA POOLE, KUI SOOVITE SAADA OMA ÄRI JAOKS KONKREETSET NÕU. 

VEELGI ENAM, MEIE EGA MEIE LITSENTSIAARID EI KINNITA EGA TAGA, ET VEEBISAIDI SISU VÕI TEENUSED VÕI VEEBISAIDIL LEIDUVAD VÕI LÄBI VEEBISAIDI HANGITAVAD MATERJALID JA TEHNOLOOGIA ON KÕIGIS GEOGRAAFILISTES ASUKOHTADES KASUTAMISEKS SOBILIKUD JA KÄTTESAADAVAD. KUI TE KASUTATE VEEBISAITI, TEENUSEID VÕI MUID MATERJALE VÕI TEHNOLOOGIAT, MIS ON MEIE VEEBISAIDIL VÕI VEEBISAIDI KAUDU KÄTTESAADAVAD, VÄLJASPOOL AMEERIKA ÜHENDRIIKE, SIIS VASTUTATE TE AINUISIKULISELT TEISTE RIIKIDE KÕIGIST KEHTIVATEST SEADUSTEST, SEALHULGAS KA EKSPORDI- JA IMPORDIMÄÄRUSTEST KINNIPIDAMISE EEST. MEIE EGA ÜKSKI KOLMANDAST ISIKUST TEENUSEPAKKUJA, PARTNER EGA TÜTARETTEVÕTE EI GARANTEERI, ET SAIT, SELLE SERVERID VÕI E-KIRJAD, MIS ON SAADETUD VEEBISAIDILT VÕI KOLMANDAST ISIKUST TEENUSEPAKKUJALT, PARTNERILT VÕI TÜTARETTEVÕTTELT, EI SISALDA VIIRUSEID EGA MUID KAHJULIKKE KOMPONENTE. 

Teenuste kasutamine

Näiteks nõustute Te sisu, teenuste või veebisaidi muude osade kasutamisel muuhulgas sellega, et Te ei:

 • (i) Muuda, kustuta, dekompileeri, võta osadeks ega pöördprojekteeri veebisaiti, sisu või teenuseid mistahes viisil;
 • (ii) Laima, kuritarvita, ahista, jälita, ähvarda teisi ega muul moel riku teiste õigushüvesid (näiteks õigust privaatsusele ja isiklikku õigust);
 • (iii) Kasuta teenuseid viisil, mis erineb nendes kasutustingimustes selgesõnaliselt sätestatud viisidest, ega avalda, edasta, kopeeri, taasesita, meili, postita, laadi üles, levita ega jaga laiali (ega kasuta veebisaiti või sisu eespool nimetatu tegemiseks) sobimatuid, labaseid, laimavaid, seadusi rikkuvaid, roppe, ebasündsaid ega ebaseaduslikke teemasid, nimesid, materjale ega teavet;
 • (iv) Laadi üles faile, mis sisaldavad tarkvara või muid materjale, mis on kaitstud intellektuaalomandiõigusega (või õigusega privaatsusele ja isikliku õigusega), välja arvatud juhul, kui Teie omate või kontrollite neid õigusi või olete saanud selleks kõik vajalikud nõusolekud;
 • (v) Laadi üles faile, mis sisaldavad viiruseid, kahjustatud faile või muud sarnast tarkvara või programmi, mis võib kahjustada teise arvuti tööd;
 • (vi) Reklaami ega paku müügiks ega ostmiseks mistahes kaupu või teenuseid äritegevuse eesmärgil, välja arvatud juhul, kui meie vastav teenus konkreetselt lubab nimetatud tegevusi;
 • (vii) Koosta ega edasta uuringuid, võistlusi, püramiidskeeme, ahelkirju, rämpsposti, spämmi, soovimatuid e-kirju või muid reklaam-, turundus- või lubamatuid teateid;
 • (viii) Laadi alla faile, mille on postitanud teenuse teine kasutaja, mille puhul Te teate või peaksite põhjendatult teadma, et seda ei ole seadusega lubatud sellisel moel levitada;
 • (ix) Võltsi ega kustuta autorite omandeid, juriidilise jõuga ega muid nõuetekohaseid teatisi või tarkvara allika või päritoluga seotud ärisaladuse alla kuuluvaid nimetusi või märgendeid ega üleslaaditud failis sisalduvat muud materjali;
 • (x) Takista ega piira teistel kasutajatel kasutada või nautida teenuseid või veebisaidi või sisu muid osi;
 • (xi) Riku tegevusjuhendeid või muid juhiseid, mis võivad rakenduda konkreetsetele teenustele või veebisaidi või sisu muudele osadele;
 • (xii) Hangi ega muul moel kogu teiste kohta teavet, sealhulgas e-posti aadresse, ilma nende eelneva selgesõnalise ja kirjaliku nõusolekuta;
 • (xiii) Riku kohalduvaid seadusi, eeskirju ega regulatsioone;
 • (xiv) Kasuta teenuseid, kui Te paiknete USA embargoga riigis või olete USA rahandusministeeriumi nimekirjas „Specially Designated Nationals“; ega
 • (xv) Jaga oma parooli, lase kellelgi teisel oma kontole ligi pääseda ega tee midagi muud, mis võib ohustada Teie konto turvalisust.

Me ei ole kohustatud teenuseid, veebisaiti ega sisu jälgima. Siiski jätame me endale õiguse vaadata teenusesse postitatud materjale ja neid oma äranägemise järgi eemaldada. Me ei võta seoses meie jälgimistegevuse või tegevusetusega mingit vastutust.

Me jätame endale õiguse igal ajal avaldada teavet, mis on vajalik kohalduvate seaduste, eeskirjade, määruste, õigustoimingute või valitsuse taotluste rahuldamiseks, ning osaliselt või täielikult muuta, postitamisest keelduda või eemaldada teavet või materjale oma äranägemise järgi.

Teenusesse üles laaditud materjalide kasutamist, paljundamist ja/või levitamist võidakse informeeritult piirata. Neid materjale alla laadides vastutate Te nendest piirangutest kinnipidamise eest.

Meile esitatud teave

Privaatsuspoliitika alusel annate Te meile seoses Teie poolt meile esitatud teabe, andmete, helide, fotode, videote ja autoriteostega, sealhulgas kõigi kommentaaride ja ettepanekutega (ühiselt „külastaja loodud sisu“), ainuõiguseta, ülekantava, loovutatava, all-litsentsitava, tähtajatu, tagasivõetamatu, ülemaailmse, tasuta ja täies ulatuses tasutud litsentsi kasutada, omandada, kopeerida, levitada, müüa, all-litsentsida, avaldada, avalikult näidata, esitada, muuta, teha, lasta teha, importida, eksportida ja valmistada sellest külastaja loodud sisust tuletatud teoseid läbi mitme jaotuskanali mistahes praegu teadaoleval või tulevikus leiutataval andmekandjal.

Seoses Teie siin sätestatud külastaja loodud sisuga ei maksta mingit kompensatsiooni. Me ei ole kohustatud postitama ega kasutama Teie poolt esitatud külastaja loodud sisu ning me võime külastaja loodud sisu igal ajal oma äranägemise järgi eemaldada.

Kui Te postitate, laadite üles, sisestate, esitate või edastate oma külastaja loodud sisu, siis kinnitate ja garanteerite Te, et Te omate või muul moel kontrollite kõiki selles jaotises sätestatud oma külastaja loodud sisuga seotud õigusi, sealhulgas ka kõiki õigusi, mis on vajalikud selleks, et saaksite seda külastaja loodud sisu esitada, postitada, üles laadida, sisestada või edastada.

Te vastutate juriidiliselt kogu külastaja loodud sisu eest, mis on üles laaditud, postitatud või salvestatud Teie poolt teenuste kasutamise käigus.

Meie teenused võivad sisaldada teadetetahvli teenuseid, jututubasid, uudisgruppe, foorumeid, kogukondi, isiklikke veebilehti, kalendreid ja/või muid sõnumite saatmise vahendeid, mis on mõeldud selleks, et saaksite üles laadida või jagada teavet, materjale ja muud sisu, või suhelda üldise avalikkuse või väiksema rühmaga. Te vastutate ainuisikuliselt kõigi teabeüksuste, piltide, graafika, andmete, tekstide, failide, linkide, tarkvarade, sõnumite, suhtluse ja muude materjalide („lõppkasutaja sisu“) eest, mida Te (või keegi, kes kasutab Teie kontot) veebisaidi kaudu avalikult või privaatselt avaldate, postitate, levitate, kuvate, jaotate või muul viisil edastate. Me ei kontrolli ega tingimata sorteeri ega jälgi veebisaidile postitatud lõppkasutaja sisu ning seetõttu ei taga me lõppkasutaja sisu täpsust, terviklikkust ega kvaliteeti. Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi muuta, kustutada või salvestada veebisaidile ilmuvat mistahes lõppkasutaja sisu. Te mõistate, et veebisaiti sisenedes või seda kasutades võite kokku puutuda lõppkasutaja sisuga, mis on Teile solvav, sündsusetu või ebameeldiv. Te nõustute kasutama teenust ainult selleks, et postitada, saata ja vastu võtta sõnumeid ja materjale, mis on kohased ja konkreetse teenusega seotud. Te annate meile piiratud, ainuõiguseta, ülekantava, loovutatava, all-litsentsitava, tagasivõetamatu, ülemaailmse, tasuta ja täies ulatuses tasutud litsentsi kasutada, omandada, kopeerida, levitada, müüa, all-litsentsida, avaldada, avalikult näidata, esitada, muuta, teha, lasta teha, importida, eksportida ja valmistada sellest lõppkasutaja sisust tuletatud teoseid eesmärgiga pakkuda Teile teenuseid, milleks see lõppkasutaja sisu oli esitatud.

Autoriõiguste rikkumist puudutav erimärkus

You may not use our Services to infringe copyrights. We will attempt to terminate Service to anyone who we become aware is repeatedly using our Services in violation of copyright law. IT IS YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO USE THE SERVICES IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE COPYRIGHT LAWS.

We reserve the right to take any and all action we deem appropriate if we become aware of conduct that we believe does not conform to the requirements of this policy, any agreement pursuant to which you use our Services or any software that utilizes them, these Terms of Use for the Website or applicable law.

Vastutuse piiramine

SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA MEIE EGA MEIEGA SEOTUD PARTNERID MITTE MINGIL MOEL SISU VÕI VEEBISAIDIGA SEOTUD MUU TEABE VÕI TEENUSE TEIEPOOLSE KASUTAMISE EEST EGA VASTUTA MISTAHES OTSESTE, KAUDSETE, ERAKORDSETE, TEISEJÄRGULISTE EGA TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVATE KAHJUDE (SEALHULGAS KA ÄRITEGEVUSE, KASUMI VÕI KOHTUPROTSESSI KAOTUSEGA SEOTUD KAHJUDE) EEST, (I) MIS TULENEVAD TEIE POOLT SISULE VÕI MEIE TOODETELE VÕI TEENUSTELE TUGINEDES LANGETATAVAST MISTAHES OTSUSEST VÕI TEHTAVAST TEGEVUSEST, (II) MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD VEEBISAIDI VÕI SISU KASUTAMISE VÕI TOIMIMISEGA VÕI VIIVITUSEGA VÕI SUUTMATUSEGA KASUTADA VEEBISAITI, SISU VÕI SEOTUD TEENUSEID VÕI VEEBISAIDI KAUDU SAADUD MISTAHES TEABE, TARKVARA, TOODETE, TEENUSTE, SEOTUD GRAAFIKA JA SISU KASUTAMISEGA VÕI VÄÄRKASUTAMISEGA, (III) MIS TULENEVAD VALEST VÕI PUUDUVAST TEABEST VÕI ANDMETEST VÕI (IV) MIS TULENEVAD MUUL MOEL TEIE ANDMETE VÕI TEABE KAOTAMISEST SEOSES LEPINGU RIKKUMISEGA, GARANTII RIKKUMISEGA, LEPINGUVÄLISE KAHJUGA (SEALHULGAS KA HOOLETUSEGA), VÕI MUUL MOEL, ISEGI JUHUL, KUI SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST OLLAKSE TEADLIK.

ME EI VASTUTA VÕRGUSTIKE, SERVERITE, SATELLIITIDE, INTERNETITEENUSE PAKKUJATE, VEEBISAITIDE EGA MUUDE ÜHENDUSTE KATKEMISE, KÄTTESAAMATUSE VÕI KASUTATAMATUSE EEST EGA VÄÄRITIMÕISTMISTE, EBAÕNNESTUNUD, PUNTRAS, SEGAMINI, HILINENUD VÕI VALESTI SUUNATUD ARVUTI, TELEFONI VÕI KAABLIÜLEKANNETE EEST EGA MISTAHES TEHNILISTE RIKETE, TÕRGETE VÕI TAKISTUSTE EEST. 

EESPOOL LOETLETUD PIIRANGUD JA KEELUD KEHTIVAD TEILE SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES KÕIGIS TEGEVUSTES, OLGU NEED LEPINGUPÕHISED, LEPINGUVÄLISED (SEALHULGAS KA HOOLETUSEST TULENEVAD) VÕI MUUDEST ÕIGUS- VÕI ERAPOOLETUTEST TEOORIATEST TULENEVAD. MISTAHES KEHTETUKS TUNNISTATUD PUNKT LOETAKSE ERALDISEISVAKS NING SEE EI MÕJUTA NENDE KASUTUSTINGIMUSTE ÜLEJÄÄNUD OSADE KEHTIVUST VÕI TÄITMISELE KUULUVUST.

Lingid

Veebisait võib aeg-ajalt sisalda linke või viiteid kolmandate isikute veebisaitidele, ressurssidele ja reklaamidele (ühiselt „kolmandate isikute saidid“). Te kasutate neid kolmandate isikute saitidele viivaid linke omal vastutusel. Me ei vastuta kolmandate isikute saitidel sisalduva sisu, andmete, arvamuste, nõuannete, avalduste ega muu teabe õigsuse ega usaldusväärsuse eest. Me ei uuri, jälgi ega kontrolli nende kolmandate isikute saitide õigsust ega täielikkust. Me ei vastuta nende kolmandate isikute saitide kättesaadavuse eest ega nendelt kolmandate isikute saitidelt või nende kaudu kättesaadavaks tehtud informatiivse sisu, reklaami, toodete või muude materjalide esteetika, meeldivuse, maitsekuse ega subjektiivse kvaliteedi eest. Me pakume neid linke Teile vaid mugavusest ning võime lõpetada nende pakkumise igal ajal oma äranägemise järgi ilma Teid sellest ette teatamata. Me ei toeta otseselt ega kaudselt kolmandate isikute sisu, teavet, andmeid, arvamusi, nõuandeid, avaldusi, hüvesid, teenuseid ega tooteid mistahes kolmanda isiku saidi teabe, materjali või sisuga, mis sisaldub veebisaidil, millele on veebisaidil viidatud või lingitud või kust on veebisaidile lingitud. Kui otsustate veebisaidilt lahkuda ja minna nendele kolmandate isikute saitidele, siis teete seda omal riisikol. Mitte mingil juhul ei peeta meid ega mistahes meiega seotud teenusepakkujaid otseselt ega kaudselt vastutavaks kahjude, vigastuste või kahjustuste eest, mis on Teile tekitatud või väidetavalt tekitatud seoses nendel kolmandate isikute saitidel oleva sisu, teabe, andmete, arvamuste, nõuannete, avalduste, hüvede, teenuste või kaupade kasutamisega või neile tuginemisega. Suunake võimalikud kaebused vastava kolmanda isiku saidi administraatorile või veebihaldurile. Kolmandate isikute saitidele viivad lingid ei tähenda, et meil on seaduslikult lubatud kasutada nendel linkidel kuvatavaid või nende kaudu ligipääsetavaid kaubamärke, kaubanimesid, logosid või autoriõiguse sümboleid, või et lingitud kolmandate isikute saitidel on lubatud kasutada meie kaubamärke, kaubanimesid, logosid või autoriõiguse sümboleid.

Meie korporatiivsele saidile linkimine

Kui Te olete Jeunesse Global’i edasimüüja, siis antakse Teile piiratud, ainuõiguseta õigus luua veebisaidile hüperlink meie poolt Teile antud isereplitseeruvalt veebisaidilt, eeldusel, et see link on kooskõlas käesolevate kasutustingimustega, Jeunesse lepinguga ning meie põhimõtete ja protseduuridega. Te ei tohi jätta muljet, et veebisaidi mistahes alamdomeen on Teie veebisaidi osa. Seda piiratud õigust võidakse igal ajal tühistada.

Modifitseerimine

Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi igal ajal muuta, parandada, täiendada või eemaldada nende kasutustingimuste osi. Lugege neid kasutustingimusi aeg-ajalt, et tutvuda muudatustega. Kui kasutate veebisaiti pärast seda, kui oleme postitanud nende kasutustingimuste kohta uusi muudatusi, siis järeldatakse, et Te olete muudetud kasutustingimustega nõus.

Kohaldatav õigus

Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Ühendkuningriigi õigust ja neid tõlgendatakse ning täidetakse kooskõlas Ühendkuningriigi õigusega, olenemata õiguse põhimõtete vastuoludest. Teie poolt veebisaidiga seotud mistahes hagi tuleb algatada kahe aasta jooksul alates hagi aluse tekkimisest, vastasel juhul tuleb see igaveseks kõrvale heita ja sellest loobuda. Mis tahes seaduslikult esitatud kaebus, mis puudutab neid tingimusi, lahendatakse pädevas kohtuinstantsis Londonis. Käesolevaga nõustuvad lepinguosalised selle jurisdiktsiooni ja asukohaga.

Abinõud rikkumise korral

Nende kasutustingimuste rikkumise või rikkumise ohu korral võidakse neid kasutustingimusi jõustada lisaks muudele olemasolevatele õiguskaitsevahenditele ka õiguskaitsega või konkreetse toiminguga, kui puuduvad tegelike kahjude tõendid, kuid on olemas selle kaitse andmiseks vajalikud kõik muud tõendid.

Muu

Nende kasutustingimuste sätted on eraldiseisvad ning juhul, kui mõni nende kasutustingimuste säte loetakse kehtetuks või jõustamatuks, siis ei mõjuta see kehtetus või jõustamatus mitte mingil moel ülejäänud sätete kehtivust või jõustatavust. Kui me loobume Teie poolt nende kasutustingimuste mistahes sätte rikkumise tagajärgede rakendamisest, siis ei tähenda see ega tõlgendata seda selliselt, et me loobume Teie poolt mistahes tulevaste rikkumiste tagajärgede rakendamisest.

See jaotis ning nende kasutustingimuste sätted, milles käsitletakse kinnitustest ja garantiidest lahtiütlemisi, hüvitamise kohustusi, intellektuaalomandit ja kohaldatavat õigust, jäävad jõusse ka pärast nende kasutustingimuste kehtivuse lõppemist.

Need kasutustingimused ei piira õigusi ega abinõusid, mida meie või meie tarnijad, litsentsiaarid või muud sarnased üksused võivad omada ärisaladuse, patendi, kaubamärgi ja muude seaduste järgi.

Need kasutustingimused, meie privaatsuspoliitika ja veebisaidil sisalduda võivad lõppkasutaja läbiklikitavad lepingud (ning kui Te olete Jeunesse Global’i edasimüüja, siis ka Teie Jeunesse leping ja meie põhimõtted ja protseduurid) moodustavad meievahelise täieliku lepingu, mis reguleerib veebisaidi Teiepoolset kasutamist ning asendab kõiki eelnevaid kirjalikke või suulisi kokkuleppeid. Kummagi lepinguosalise poolt ei loeta käesolevat puudutava rikkumise või kohustuste täitmatajätmise tagajärgedest loobumist eelnevate ega järgnevate rikkumiste või kohustuste täitmatajätmise tagajärgedest loobumiseks. Siin kasutatavad jaotiste pealkirjad täidavad üksnes informatiivset eesmärki ning neile ei omistata seaduslikku tähtsust.

Nende kasutustingimuste ja elektroonilisel kujul edastatud mistahes teate trükitud versioon on vastuvõetav nendel kasutustingimustel põhinevas või nendega seotud vahekohtu või mistahes kohtu- või haldusmenetluses samas ulatuses ja samadele tingimustele allutatuna nagu algselt loodud muud äridokumendid ja -andmed, mida säilitatakse trükitud kujul. Osalised soovivad selgesõnaliselt, et need kasutustingimused ja kõik nendega seotud dokumendid oleksid koostatud Ameerika Ühendriikide inglise keeles.

VEEBISAITI KASUTADES KINNITATE TE, ET TE OLETE NEED KASUTUSTINGIMUSED LÄBI LUGENUD, SAATE NENDEST ARU JA NÕUSTUTE JÄRGIMA KÕIKI NEID KASUTUSTINGIMUSI JA NEILE AEG-AJALT TEHTAVAID MUUDATUSI.