Eraviisilise sirvimise korral ei ole ostmine võimalik

Viimati uuendatud 26. veebruar 2018

ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield poliitika

Jeunesse on heaks kiitnud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield poliitika („poliitika“), et kindlustada ja säilitada piisaval tasemel isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitset. Need põhimõtted kehtivad Jeunesse’i poolt Euroopa Liidus ja Šveitsis asuvatelt klientidelt saadud isikuandmete töötlemisele.

Jeunesse järgib ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõudeid, nagu on sätestanud Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium seoses Euroopa Liidus ja Šveitsis üksikklientide isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega. Jeunesse on kinnitanud, et järgib ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield privaatsuspõhimõtteid teate, valikuvõimaluse, edasisaatmise, turvalisuse, andmete terviklikkuse ja eesmärgi piiramise, juurdepääsu, kaebuste käsitlemise, täitmise tagamise ja vastutuse osas. Kui selle eraelu puutumatuse poliitika põhimõtete ja ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield privaatsuspõhimõtete vahel on vastuolusid, on ülimuslikud andmekaitseraamistiku Privacy Shield privaatsuspõhimõtted. Täiendava teabe saamiseks ELi-USA andmekaitseprogrammi kohta ja meie sertifitseerimislehega tutvumiseks minge aadressile https://www.privacyshield.gov.

Jeunesse’i vastavus ELi-USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield kuulub föderaalse kaubanduskomisjoni (FTC) jurisdiktsiooni alla.

Kõik Jeunesse’i töötajad, kes töötlevad Euroopast ja Šveitsist pärinevaid isikuandmeid, peavad järgima selles poliitikas määratletud põhimõtteid.

Mõisted on defineeritud käesoleva poliitika jaotises 14.

I. Käsitlusala

See poliitika kehtib nende üksikklientide isikuandmete töötlemisele, mis Jeunesse võtab vastu Ameerika Ühendriikides ning mis on seotud Euroopa Liidus ja Šveitsis resideeruvate üksikklientidega. Jeunesse pakub tooteid ja teenuseid ettevõtetele ja tarbijatele.

See poliitika ei hõlma andmeid, mille järgi ei saa isikuid identifitseerida, ega olukordi, kus kasutatakse pseudonüüme. (Pseudonüümide kasutamine hõlmab nimede või teiste identifikaatorite asendamist asendajatega nii, et üksikisiku identifitseerimine ei ole võimalik.)

II. Vastutus ja haldus

Jeunesse on määranud oma õigusosakonna jälgima oma infoturbe programmi, kaasa arvatud selle vastavust ELi ja Šveitsi andmekaitseraamistikule Privacy Shield. Õigusosakond vaatab üle ja kiidab heaks kõik olulised muudatused selles programmis. Mis tahes küsimused, probleemid või kommentaarid, mis puudutavad seda poliitikat, võib saata ka e-posti aadressil [email protected].

Jeunesse säilitab, jälgib, testib ja täiendab infoturbe poliitikaid, tavasid ja süsteeme, et aidata kaasa tema poolt kogutavate isikuandmete kaitsmisele. Jeunesse’i töötajad saavad vastavalt vajadusele koolituse selle poliitika edukaks rakendamiseks. Nende sammude kohta, mida Jeunesse on võtnud isikuandmete kaitseks, leiate teavet jaotisest 7.

III. Uuendamine/kontrollimine

Jeunesse uuendab oma ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaati igal aastal, kui ta ei langeta tagantjärele otsust sellise sertifikaadi mittevajalikkuse kohta või kui ta rakendab teistsugust adekvaatsusmehhanismi.

Enne uut sertifitseerimist viib Jeunesse läbi ettevõttesisese kontrollimise tagamaks, et temapoolset üksikklientide isikuandmete töötlemist puudutavad tunnistused ja kinnitused on täpsed ja et ettevõte on neid tavasid asjakohaselt järginud. Osana kontrollimisprotsessist teeb Jeunesse eelkõige järgmist:

 1. vaatab üle selle ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield poliitika ja tema veebisaidil avaldatud eraelu puutumatuse poliitika tagamaks, et need poliitikad kirjeldavad täpselt üksikklientide isikuandmete kogumist;
 2. tagab, et avaldatud eraelu puutumatuse poliitika teavitab Jeunesse’i üksikkliente osalemisest ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield ning annab teada, kust on võimalik leida täiendavat teavet (nt käesolevat poliitikat kirjeldavat dokumenti);
 3. tagab, et see poliitika vastab jätkuvalt ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetele;
 4. kinnitab, et üksikkliente on teavitatud kaebuste käsitlemise ja vaidluste lahendamise korrast (Jeunesse võib seda teha oma veebisaidil teavet avaldades, üksikkliendi lepingu vahendusel või mõlemat meetodit kasutades) ja
 5. vaatab läbi protsessid ja protseduurid, mis käsitlevad töötajate koolitamist seoses Jeunesse’i osalemisega ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield ja üksikisiku isikuandmete töötlemisega;

Jeunesse valmistab igal aastal ette sisekontrolli aruande. .

IV. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Jeunesse pakub erinevaid lahendusi üksikklientidele, kes ostavad tema tooteid ja teenuseid. Jeunesse kogub isikuandmeid üksikklientidelt, kui nad ostavad tema tooteid, registreeruvad meie veebisaidil, logivad sisse oma kontole, täidavad küsimustikke, esitavad päringuid või suhtlevad meiega muul viisil.

Meie poolt kogutavad isikuandmed varieeruvad olenevalt üksikkliendi suhtlusest meie veebisaidil ja meie toodetest või tellitud teenustest. Üldjuhul kogub Jeunesse oma üksikklientidelt järgmist tüüpi isikuandmeid: kontaktteave, kaasa arvatud kontaktisiku nimi, e-posti aadress, postiaadress, arve aadress, telefoninumber, krediitkaardi number ’s ja krediitkaardi aegumiskuupäev. Üksikklientidel on võimalik teenuse taotlemiseks helistada meie klienditeenindusse ja saata e-kiri. Sellele lisaks on edasimüüjatel võimalik taotleda teenust võrgutoe kaudu. Me kogume informatsiooni, mida nii üksikkliendid kui ka edasimüüjad nende portaalide kaudu meile oma äranägemisel edastavad.

Kui üksikkliendid kasutavad meie võrguteenuseid, talletame me nende IP-aadressi ja brauseri tüübi andmed. Me võime seostada IP-aadressi ja brauseri tüübi konkreetse kliendiga. Me võime koguda isikuandmeid ka isikutelt, kes võtavad lisateabe küsimiseks meiega ühendust veebisaidi kaudu; sellisel juhul kogume me kontaktteavet (nagu on kirjeldatud ülalpool) ja mis tahes muud teavet, mida isik oma äranägemisel veebisaidi kaudu esitab. .

Üksikklientidelt kogutavat teavet kasutatakse toodete ja teenuste müümiseks, mida nad meilt ostavad, tehingute haldamiseks, aruandluseks, arvete esitamiseks ja muudeks toiminguteks, mis on seotud teenuste ja toodete pakkumisega üksikklientidele.

Jeunesse kasutab oma üksikkliendilt otse kogutud ja partneritelt kaudselt kogutud isikuandmed oma teenusepakkuja rollis järgmistel ärilistel eesmärkidel:

 1. oma toodete säilitamiseks ja toetamiseks, tellitud toodete/teenuste tarnimiseks ja pakkumiseks ja nendega seotud lepinguliste kohustuste täitmiseks (kaasa arvatud tehingute haldamine, aruandlus, arvete esitamine, pikendamised ja muud toimingud, mis on seotud teenuste ja toodete pakkumisega üksikkliendile); ;
 2. riigiasutustele aruannete esitamiseks, maksude tasumiseks ja muude kohustuste (nt seoses impordi/ekspordiga) täitmiseks;
 3. andmete, kaasa avatud isikuandmete säilitamiseks ja töötlemiseks arvutiandmebaasides ja serverites;
 4. identiteedi kontrollimiseks (nt juurdepääsuks kontole võrgus);
 5. vastavalt üksikkliendi taotlusele;
 6. teistel ärilistel eesmärkidel, mida lubavad või nõuavad kohalikud õigusaktid või määrused;
 7. ja muudel seadusega ette nähtud juhtudel.

Jeunesse ei avalda isikuandmeid kolmandatele osapooltele eesmärkidel, mis erinevad oluliselt nendest, millest lähtuti nende algsel kogumisel. Kui see peaks tulevikus muutuma, pakume me üksikisikutele võimalust loobumiseks.

V. Avalikustamine / isikuandmete edastamine

Kui käesolevalt ei ole sätestatud teisiti, avaldab Jeunesse isikuandmeid ainult sellistele kolmandatele pooltele, kes põhjendatult peavad selliseid andmeid teadma ainult algse toimingu ulatuses, ja mitte teistel eesmärkidel. Sellised vastuvõtjad peavad järgima konfidentsiaalsusenõudeid.

Jeunesse võib esitada isikuandmeid kolmandatele pooltele, kes tegutsevad agentidena, konsultantidena ja töövõtjatena, et täita ülesandeid meie nimel ja meie juhiste kohaselt. Näiteks võib ettevõte säilitada selliseid isikuandmeid kolmandate poolte poolt opereeritavates rajatistes. Sellised kolmandad pooled peavad nõustuma, et selliseid isikuandmeid tohib kasutada ainult eesmärkidel, mille on neile seadnud Jeunesse, ja nad peavad:

 1. järgima ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid või muud mehhanismi, mille rakendamist lubavad kohaldatavad ELi ja Šveitsi andmekaitseseadused isikuandmete edastamisel ja töötlemisel; ;
 2. või nõustuma piisava kaitse tagamisega isikuandmetele, mis ei ole vähem kaitstud nendest, mis on sätestatud selles poliitikas; ;

Jeunesse võib avaldada isikuandmeid ka muudel eesmärkidel või teistele kolmandatele pooltele, kui andmesubjekt on andnud oma nõusoleku selliseks avaldamiseks. Te peaksite olema teadlik, et Jeunesse’ilt võidakse nõuda üksikisikut puudutavate isikuandmete avaldamist ametiasutuste poolt esitatud õigusliku nõude täitmiseks, kaasa arvatud riikliku julgeoleku nõuded ja õiguskaitselised vajadused. Jeunesse vastutab isikuandmete asjakohase edastamise eest kolmandatele pooltele.

VI. Tundlikud andmed

Jeunesse ei kogu üksikklientidelt tundlikke andmeid.

VII. Andmete terviklikkus ja turvalisus

Jeunesse teeb mõistlikke pingutusi, et säilitada isikuandmete täpsust ja terviklikkust ning värskendada neid, kui see on vajalik. Jeunesse on võtnud kasutusele füüsilised ja tehnilised kaitsemeetmed, et kaitsta isikuandmeid kaotsimineku, väärkasutuse ja volitamatu juurdepääsu, avaldamise, muutmise või hävitamise eest. Näiteks elektrooniliselt salvestatud isikuandmed talletatakse turvalises tulemüüriga kaitstud võrgus ja juurdepääs Jeunesse’i ’s elektroonilistele infosüsteemidele nõuab kasutaja autentimist parooli abil või muul sarnasel viisil. Jeunesse kasutab ka juurdepääsupiiranguid, piirates nende töötajate ringi, kellel on juurdepääs üksikkliendi isikuandmetele.

Sellele lisaks kasutab Jeunesse turvalise krüptimise tehnoloogiat, et kaitsta teatud isikuandmete kategooriaid. Nendest ettevaatusabinõudest hoolimata ei anna ükski andmete turvalisuse meede pidevalt 100%-list garantiid.

VIII. Teade

Jeunesse teavitab üksikkliente sellest, et järgib ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid, mis on avaldatud veebisaidil eraelu puutumatust käsitlevas jaotises aadressil: https://www.jeunesseglobal.com/en-EE/privacy-policy ning võtab üksikklientidelt nõusoleku ja kinnituse selle kohta, et nad järgivad praegust poliitikat, kui esitavad meile toimingute käigus oma andmeid.

IX. Juurdepääs isikuandmetele

Jeunesse’i ’s töötajad võivad saada juurdepääsu isikuandmetele ja võivad neid kasutada ainult vastavate volituste olemasolul ja ainult lubatud eesmärgil.

X. Isikuandmete kasutamise, muutmise või kustutamise õigus

 1. Kasutamise õigus.. Üksikklientidel on õigus teada, milliseid neid puudutavaid isikuandmeid andmebaasides säilitatakse, ja veenduda, et sellised isikuandmed on täpsed ja vastavad eesmärgile, millest lähtuvalt Jeunesse neid kogus. Üksikkliendid võivad andmebaasides säilitatavaid enda isikuandmeid vaadata ning mis tahes ebaõigeid andmeid korrigeerida, kustutada või blokeerida kooskõlas kohaldatava seaduse ja Jeunesse’i poliitikatega. Põhjendatud taotluse korral ja kooskõlas ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetega võimaldab Jeunesse üksikklientidele juurdepääsu nende isikuandmetele, et selliseid andmeid, juhul kui need on ebaõiged, korrigeerida või parandada. Üksikkliendid võivad oma isikuandmeid redigeerida, logides sisse oma konto profiilile või võttes Jeunesse’iga ühendust telefoni või e-posti teel. Oma isikuandmetes muudatuste tegemisel peab andmesubjekt esitama ainult tõeseid, täielikke ja täpseid andmeid. Oma isikuandmete kustutamise taotlemiseks peavad üksikkliendid esitama kirjaliku taotluse Jeunesse’i kontorile. .
 2. Isikuandmete taotlus . Jeunesse jälgib kõiki alljärgnevaid toiminguid ja teavitab asjassepuutuvaid pooli seaduse ja lepingu kohaselt mis tahes järgmiste asjaolude ilmnemisel: a) seaduslikult siduv taotlus õiguskaitseasutuselt isikuandmete avaldamiseks, kui see ei ole seadusega keelatud; või b) andmesubjektilt saadud taotlused. Kui Jeunesse saab üksikkliendilt taotluse juurdepääsuks tema isikuandmetele, siis, kui seadus või leping ei näe sellise üksikkliendi puhul ette teisiti, esitab Jeunesse sellised andmed. li> C.
 3. Kasutamise ning muudatuste ja korrektsioonide tegemise taotluste rahuldamine. . Jeunesse püüab vastata kõigile mõistlikele kirjalikus vormis esitatud vaatamise, muutmise või inaktiveerimise taotlustele õigeaegselt.

XI. Selle poliitika muudatused

Seda poliitikat võidakse aeg-ajalt parandada, kooskõlas ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete ning kohaldatavate andmekaitse- ja eraelu puutumatuse seaduste ja põhimõtetega. Me teavitame oma töötajaid selle poliitika muudatustest intraneti kaudu, e-posti teel või muul viisil. Me teavitame kliente, kui teeme muudatusi, mis mõjutavad oluliselt eelnevalt kogutud isikuandmete töötlemise viisi, ja me lubame neil otsustada, kas nende isikuandmeid võib kasutada oluliselt erineval viisil .

XII. Küsimused või kaebused

ELi ja Šveitsi üksikkliendid võivad seda poliitikat puudutavate küsimuste või kaebuste esitamiseks Jeunesse’iga ühendust võtta järgmisel aadressil: [email protected].

XIII. Täideviimine ja vaidluste lahendamine

Jeunesse kohustub lahendama kõik kaebused, mis puudutavad teie eraelu puutumatust ja teie isikuandmete kogumist ja kasutamist, kooskõlas ELi-USAUSA-ELi ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetega. ELi ja Šveitsi üksikisikud, kellel on küsimusi või probleeme seoses nende isikuandmete kasutamisega, peaksid võtma meiega ühendust järgmisel aadressil: at: [email protected].

Kui kliendi küsimusi või probleeme ei saa lahendada selle protsessi kaudu, kohustub Jeunesse kooskõlas ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield suunama eraelu puutumatusega seotud lahendamata kaebused sõltumatule vaidluste lahendamise mehhanismile JAMS, mis on globaalne vahekohus isikuandmete ja eraelu puutumatusega seotud küsimuste jaoks.

Kui te ei saa õigeaegselt kinnitust oma kaebuse vastuvõtmise kohta või kui teie kaebus ei ole Jeunesse’i poolt rahuldavalt lahendatud, võib ELi ja Šveitsi üksikisik, enne JAMSile kaebuse esitamist, esitada kaebuse ELi-Šveitsi andmekaitseraamistiku Privacy Shield programmile järgmisel aadressil: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Lõpuks, viimase abinõuna ja ainult teatud olukordades, võivad ELi ja Šveitsi üksikisikud taotleda hüvituse saamist Privacy Shieldi paneelilt, siduvalt vahekohtumehhanismilt. .

Jeunesse kohustub tegema koostööd ELi ja Šveitsi andmekaitseasutustega (DPAd) ja järgima selliste asutuste nõuandeid seoses inimressursse käsitlevate andmete edastamisega EList ja Šveitsist töösuhte kontekstis.

XIV. Määratletud mõisted

Selles poliitikas käsitletud mõistetel on järgmised tähendused:

" Üksikklient " tähendab Jeunesse’i üksikklienti või klienti EList või Šveitsist. See mõiste hõlmab ka Jeunesse’i üksikkliendi individuaalset agenti, esindajat ja kõiki Jeunesse’i töötajaid, kui Jeunesse on saanud isikuandmed selliselt üksikkliendilt tänu töösuhtele Jeunesse’iga.

" Andmesubjekt " tähendab tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut. Tuvastatav isik on see, keda saab tuvastada otse või kaudselt, nime või ühe või mitme parameetri järgi, mis kirjeldavad kordumatult tema individuaalseid füüsilisi, psühholoogilisi, mentaalseid, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid erisusi. Šveitsis resideeruvate klientide jaoks võib andmesubjekt tähendada ka juriidilist isikut.

" Töötaja " tähendab töötajat (kas ajutine töötaja, püsitöötaja, osalise tööajaga töötaja või lepinguline töötaja), endist töötajat, sõltumatut töövõtjat või Jeunesse’i töölesoovijat või tema sidus- või tütarettevõtjat, kes on ka Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi residendiks.

" Euroopa " või " Euroopa " viitab Euroopa Liitu kuuluvale riigile.

" Isiklikud andmed " direktiivi 2016/679/EÜ artiklis 4 määratletud igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

" Tundlikud andmed " tähendavad isikuandmeid, mis teevad teatavaks andmesubjekti tervisliku seisundi, rassilise või etnilise kuuluvuse, poliitilised, religioossed või filosoofilised veendumused või seisukohad, seksuaalse sättumuse või ametiühingu liikmelisuse.

" Kolmas pool " tähendab üksikisikut või üksust, kes ei ole Jeunesse’i töötaja, agent, töövõtja ega esindaja. .